Úlohou tejto internetovej stránky je poskytnúť informácie o problematike udeľovania prisťahovaleckých víz pre záujemcov o vycestovanie do USA na základe výhry v Lotérii o Zelenú kartu (DV-2024), ktorá je oficiálne organizovaná Vládou USA. Prinášame pravidlá účasti v Lotérii, popisujeme požiadavky na pridelenie vstupných víz, služby zamerané na spracovanie prihlášok a úspešné zaradenie do Lotérie a služby pre výhercov Lotérie nezávisle od toho, či majú prístup k internetu, alebo nie. Cieľom je poskytnúť tieto informácie na základe oficiálnych dokumentov Vlády USA a znalostí lokálnych skutočností v Slovenskej republike a pomôcť záujemcom pri ich rozhodovaní.

Veľvyslanectvo USA v BratislaveNa tejto internetovej stránke sa nevenujeme problematike udeľovania iných víz do USA: pracovných, služobných, alebo víz vystavovaných v súvislosti so spojením rodiny ani neposkytujeme konzultačné služby pre záujemcov o takéto víza. Na jednanie vo veci týchto víz sa obráťte priamo na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva USA v Bratislave (telefonujte na čísla 02/5443 0861, alebo 5443 3338). Základné informácie dostanete aj mimo pracovnej doby - na uvedených číslach Vám odpovie audioinformačný systém.

Veľvyslanectvo USA v Bratislave sa pred rokom 2011 nezaoberalo vydávaním prisťahovaleckých víz a slovenskí výhercovia Lotérie o Zelenú kartu absolvovali interview na Veľvyslanectve USA v Prahe. Ani teraz nezabezpečuje agendu súvisiacu so zabezpečením samostatného vstupu do Lotérie o Zelenú kartu (DV-2022) ani neprijíma prihlášky do tejto Lotérie. Na rozsiahlejšie poskytovanie informácií o tejto tematike v slovenčine sme vypracovali túto verejne dostupnú internetovú stránku. Je slobodným rozhodnutím každého záujemcu, či sa zúčastní Lotérie a či sa rozhodne využiť informácie a služby tu prezentované. Ak sa pre ne rozhodnete, ručíme za formálnu správnosť prihlášok, ktoré spracujeme a ich včasné zaradenie do Lotérie. Nemôžeme zaručiť výhru v Lotérii. Za správnosť osobných údajov, ktoré poskytuje záujemca, ručí on sám. Prihlášky podané priamo záujemcami, alebo s využitím našich služieb majú rovnakú šancu uspieť. Vláda USA považuje v zmysle pravidiel Lotérie tieto prihlášky za rovnocenné, pripúšťa a predpokladá využitie našich služieb širokými vrstvami záujemcov. Vzhľadom na to, že po celom svete (hlavne v USA) sa každý rok objavia rôzne "agentúry" a "vízoví konzultanti", ktorí nie sú korektní voči svojim klientom (prezentujú sa neoprávnene napr. ako oficiálne vládne agentúry), vláda USA upozorňuje, že nezodpovedá za ich činnosť, nezamestnáva ich, ani sa nevyjadruje k činnosti jednotlivých konkrétnych nevládnych subjektov. Pretože neriadi tieto subjekty, nezverejňuje ani žiadne názvy - ani tých, kto spĺňa všetky predpoklady na poskytnutie užitočných služieb s pridanou hodnotou, ani tých, kto používa nekalé a podvodné praktiky. O činnosti a metódach podobných "agentúr" píšeme aj my v časti Najnovšie informácie.
Proces prípravy prihlášok v tíme GreenCard Services podlieha prísnym pravidlám a niekoľkostupňovej kontrole, čo vedie k výraznému rastu pravdepodobnosti uspieť v Lotérii. Všetky informácie, poskytované záujemcami a účastníkmi v súvislosti s účasťou v Lotérii sú prísne dôverné a poskytujeme ich iba organizátorom Lotérie, povereným na to príslušnými zákonnými ustanoveniami USA. Výherné oznámenie je vystavené na meno výhercu zodpovedným štátnym orgánom v USA písomne, našim výhercom poskytujeme bezplatne všetky potrebné údaje aj poradenstvo potrebné k efektívnemu zúžitkovaniu výhry v Lotérii. Ďalšie konanie vo veci pridelenia víz prebieha medzi výhercom Lotérie a Veľvyslanectvom USA priamo.

Pri príprave, výbere a spracovaní informácií sme čerpali z aktuálnych oficiálnych materiálov vydaných orgánmi Vlády USA (US State Department), štátnymi inštitúciami USA a z materiálov odborných školení, poriadaných pre našich pracovníkov v USA. Vychádzame aj z osobných skúseností výhercov Lotérie, ktorí využili naše služby v minulých rokoch. Nie sme štátnou agentúrou, preto vyjadrenia na týchto stránkach (s výnimkou citácií) nie je možné chápať ako oficiálne vyjadrenia orgánov USA, alebo oficiálnych orgánov iných krajín.

Informácia, ktorá je tu uvedená, bola pripravená so všetkou pozornosťou a s dôrazom na vecnú správnosť. Napriek tomu nevylučujeme, že sa v nej môžu nájsť drobné nezrovnalosti, spojené hlavne s prekladom do slovenského jazyka. Čas od času sa menia aj jednotlivé právne normy a ich interpretácia, preto privedená informácia nemôže nahradiť právne konzultácie, ktoré môžu byť v konkrétnych prípadoch potrebné. Použitie informácií bez takýchto konzultácií je prejavením slobodnej vôle a zodpovednosti každého záujemcu. Autori stránky nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku použitia daných informácií, ich nesprávneho pochopenia a interpretácie, v dôsledku nefunkčnosti alebo nedostupnosti stránky, a pod. Ak máte k obsahu stránky pripomienky, budeme radi, ak nám ich zašlete elektronickou poštou. Autori majú právo vnášať zmeny do obsahu tejto stránky bez predbežného upozornenia, vrátane pravidiel používania tejto stránky, preto Vás prosíme čas od času oboznámiť sa so zmenami. Používanie tejto stránky označuje súhlas s tu uvedenými pravidlami.

Použitie obsahu internetových stránok www.greencard.sk a www.green-card.info vcelku alebo v častiach, vrátane materiálov, získaných z tejto stránky, za účelom publikácie alebo prekladu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov stránky nie je povolené. Informácie tu uvedené môžete používať výlučne pre Vaše osobné, nekomerčné potreby. Odkazy na túto stránku je možné uskutočňovať iba na hlavnú stránku a to takým spôsobom, že nebudú akýmkoľvek spôsobom skryté (zakryté) autorské práva, že o umiestnení odkazu nás upovedomíte elektronickou poštou, a že prestanete uverejňovať odkaz, ak Vás na to vyzveme. Rovnaké podmienky sa týkajú písomných materiálov (dotazníky, prihlášky, sprievodná informácia...), zasielaných v poštových zásielkach na vyžiadanie záujemcu, a to obsahu aj formy.

Veľa šťastia v Lotérii Vám praje tím centra spracovania entro, GreenCard Services, Bratislava.

Použité logotypy, názvy a obchodné známky sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky zodpovedajúcich vlastníkov.
služby, web design, obsah: © 1998-2023 entro ltd., GreenCard Services, UK, spracovateľské centrum Bratislava, SR