Všeobecné podmienky využívania služieb prostredníctvom www.green-card.info (www.greencard.sk)

1. Všeobecné ustanovenia
Úlohou tejto internetovej stránky je poskytnúť informácie o problematike udeľovania prisťahovaleckých víz pre záujemcov o vycestovanie do USA na základe výhry v Lotérii o Zelenú kartu (Diversity Visa Lottery), ktorá je oficiálne organizovaná Vládou USA na základe zákona o prisťahovalectve (Immigration Act) . V slovenskom jazyku prinášame pravidlá účasti v Lotérii, popisujeme požiadavky na pridelenie vstupných víz, služby zamerané na spracovanie prihlášok a ich úspešné zaradenie do Lotérie a služby pre výhercov Lotérie. Cieľom je poskytnúť tieto informácie na základe oficiálnych dokumentov Vlády USA a znalostí lokálnych skutočností v Slovenskej republike a pomôcť záujemcom o účasť v Lotérii pri ich rozhodovaní.
Na tejto stránke sa nevenujeme problematike udeľovania iných víz do USA: pracovných, služobných, alebo víz vystavovaných v súvislosti so spojením rodiny, ani neposkytujeme konzultačné služby pre záujemcov o takéto víza.
Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky, Dodávateľom on-line prístupu a zberu údajov, zabezpečenia a spracovania platieb je spoločnosť Revance, s.r.o, Čajakova 15, 811 05 Bratislava (IČO: 36 805 157). Informačné zabezpečenie a spracovanie dát k zabezpečeniu účasti v Lotérii poskytuje spoločnosť entro, ltd., London, UK. Záujemcom je fyzická osoba, na ktorej meno a identifikačné údaje je vyplnený formulár prihlášky. Účastníkom je fyzická osoba, ktorej meno je uvedené v prihláške do Lotérie, zaregistrovanej Štátnym Departmentom USA.

Je slobodným rozhodnutím každého záujemcu, či sa zúčastní Lotérie a či sa rozhodne využiť informácie a služby tu prezentované. Záujemca ručí za správnosť a pravdivosť osobných údajov a všetkých podkladov, ktoré poskytuje. Dodávateľ ručí za formálnu správnosť spracovaných prihlášok a ich včasné zaradenie do Lotérie, nesľubuje ani nezaručuje výhru v Lotérii.
Prihlášky podané priamo záujemcami, alebo s využitím našich služieb majú rovnakú šancu uspieť. Vláda USA považuje v zmysle pravidiel Lotérie tieto prihlášky za rovnocenné, pripúšťa a predpokladá využitie týchto služieb s pridanou hodnotou širokými vrstvami záujemcov. Dodávateľ nie je zmluvným partnerom vlády USA, iných vlád a vládnych orgánov, nie je nimi zamestnávaný ani financovaný, rovnako ako žiaden iný nevládny subjekt na svete. Koná legálne v súlade so zákonmi a príslušnými ustanoveniami SR, EÚ a USA. Nespolupracuje so žiadnymi subjektmi v USA a vo svete, ktoré poskytujú podobné služby, pokiaľ tu nie sú priamo vymenované a nezodpovedá za ich ponuky a činnosť. Nie je štátnou agentúrou, preto vyjadrenia na týchto stránkach (s výnimkou citácií) nie je možné chápať ako oficiálne vyjadrenia orgánov USA, alebo oficiálnych orgánov iných krajín.
Zdrojom pre prípravu, výber a spracovanie informácií na tejto stránke sú aktuálne oficiálne materiály vydané orgánmi Vlády USA (US State Department), štátnymi inštitúciami USA a tiež osobné skúseností výhercov Lotérie, ktorí využili služby Dodávateľa skôr.

2. Predmet dodávky služieb
Komplex našich služieb je vypracovaný v prvom rade pre osoby, žijúce v Slovenskej republike, so Záujemcami komunikujeme v slovenskom jazyku (prípadne v niektorých svetových jazykoch). Služby informovania o Lotérii o Zelenú kartu, podmienkach účasti v nej a súvisiacej problematike poskytujeme bezplatne.
Dodávateľ vyberá poplatok za nasledovné služby s pridanou hodnotou, súhrnne nazvané služby spojené so spracovaním prihlášky: niekoľkostupňová kontrola údajov v dotazníku za účelom vylúčenia chýb v prihláške, kontrola splnenia základných kritérií na účasť v Lotérii, príprava, úpravy a spracovanie digitálnych fotografií (v súlade s pravidlami Lotérie), príprava a spracovanie oficiálnej prihlášky, finálna kompletácia prihlášky, podanie prihlášok spôsobom určeným pravidlami účasti v Lotérii presne v určenom termíne, monitoring príjmu prihlášok do Lotérie a priebehu Lotérie, priebežné informovanie účastníkov o priebehu Lotérie a následných krokoch, inicializačná konzultácia pre výhercov Lotérie a poradenstvo pre ďalší postup pri vybavovaní Zelenej karty.
Proces prípravy prihlášok podlieha prísnym pravidlám a niekoľkostupňovej kontrole. Všetky informácie, poskytované Záujemcami a Účastníkmi v súvislosti s účasťou v Lotérii sú prísne dôverné a poskytujeme ich v nutnom rozsahu iba organizátorom Lotérie, povereným na to príslušnými zákonnými ustanoveniami USA.
Výherné oznámenie je vystavené na meno výhercu zodpovedným štátnym orgánom v USA písomne, našim výhercom poskytujeme bezplatne všetky potrebné údaje aj poradenstvo potrebné k efektívnemu zúžitkovaniu výhry v Lotérii. Ďalšie konanie vo veci pridelenia víz prebieha medzi výhercom Lotérie a Veľvyslanectvom USA priamo.

3. Cena, objednávka a spôsob platby
Cena (poplatok) je uvedená v popise služieb, ktoré Dodávateľ poskytuje Záujemcovi. Záujemca si v procese objednávania výberom druhu služby zvolí zároveň aj výšku poplatku, ktorým uhradí služby Dodávateľa. Cena za služby spojené so spracovaním prihlášky je konečná. Poplatky organizátorovi Lotérie hradia len Výhercovia pred vízovým interview priamo na Veľvyslanectve USA.
Dodávateľ má právo zmeniť cenu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Cena platí v prípade úhrady objednaných služieb v termíne podľa pokynov Dodávateľa. Ak Záujemca neuhradí poplatok v určenom termíne, uhradí novú výšku poplatku, alebo môže odstúpiť od objednávky.
Zvýhodnená cena je poskytovaná záujemcom, ktorí uhrádzajú poplatok on-line v momente odoslania objednávky. Po začatí vykonávania služby je poplatok nevratný.

Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi poplatok spojený so spracovaním prihlášky zaslaním Objednávky (vyplneného formulára s údajmi do prihlášky) jedným z nasledujúcich spôsobov:
- vopred, on-line platbou z tejto stránky prostredníctvom služieb CardPay (kartou MasterCard, VISA, VISA Electron, Diners Club), TatraPay a PayPal. Dokladom o platbe je potvrdenie o vykonaní elektronickej transakcie z banky, od operátora služieb elektronických platieb alebo výpis z účtu Účastníka;
- dodatočne, bankovým prevodom na účet Dodávateľa. Dokladom o platbe je výpis z účtu Záujemcu.
Dodávateľ pri niektorých spôsoboch úhrady využíva na realizáciu platby služby subdodávateľov (banka, pošta, PayPal).
Zákazník si vyberie typ služby priamo na tejto stránke, v objednávkovom formulári vyplní všetky údaje, potrebné k podaniu Prihlášky (k dodaniu služby) a pri zaslaní potvrdí Objednávku s výbraným spôsobom platby kliknutím na ikonku Odoslať - CardPay, prípadne TatraPay alebo PayPal. Ihneď bude presmerovaný na bezpečnú web stránku Tatra Banky (prípadne PayPal), kde vyplní potrebné údaje - číslo svojej platobnej karty, platnosť karty a bezpečnostné číslo CCV. Banka (prípadne PayPal) následne zrealizuje platbu. Ihneď po transakcii oznámi banka (prípadne PayPal) jej výsledok Záujemcovi na svojej web stránke a určeným spôsobom aj Dodávateľovi - registračnému serveru www.green-card.info (www.greencard.sk). Následne bude zákazník opäť presmerovaný na stránku Dodávateľa, ktorý sa k údajom potrebným pre použitie platobnej karty nikdy nedostane - tieto údaje pozná len banka (prípadne PayPal) a Záujemca.

4. Záručné podmienky a zrušenie objednanej služby
Dodávateľ pristupuje k spracovaniu objednávky ihneď po jej doručení, alebo po obdržaní potvrdenia o uskutočnení úhrady. Ak sa Záujemca rozhodne zrušiť objednané služby po úhrade prostredníctvom internet-bankingu, Dodávateľ vráti prostredníctvom banky poukázanú sumu na účet Záujemcu. Pri vrátení bude odrátaný storno-poplatok (vo výške 7 € pri zrušení objednávky do 24 hodín, 14 € pri zrušení objednávky do 7 dní, vo výške celej uhradenej sumy po uplynutí 7 dní) a bankové poplatky. Zrušenie objednávky nie je možné po zaregistrovaní prihlášky Štátnym Departmentom USA.
Ak bola úhrada uskutočnená z účtu vedeného v inej mene ako €, môžu vzniknúť kurzové rozdiely, ktoré znáša Záujemca. Rovnaké storno-poplatky sa týkajú klientov všetkých bánk aj prípadov úhrady poštovou poukážkou.
Za včasnosť doručenia všetkých dokladov potrebných pre spracovanie prihlášky (fotografie, vysvetlenia nejasností a zjavných chýb) je zodpovedný Záujemca. V prípade ich doručenia po uzávierke príjmu prihlášok Dodávateľ môže zabezpečiť registráciu prihlášky v nasledujúcom ročníku. Zrušenie objednávky je nutné vykonať písomne (e-mailom) a Dodávateľom bude prijatie zrušenia potvrdené e-mailovou správou.

5. Ochrana údajov
Dodávateľ ručí za ochranu vyžiadaných osobných údajov záujemcu a ich spracovanie v súlade so zákonodarstvom SR a neposkytuje ich tretím osobám. Vyplnením a zaslaním údajov Záujemca vyjadruje súhlas so spracovaním údajov a ich úschovou v informačnom systéme Dodávateľa za účelom realizácie objednanej služby a kontaktných aktivít Dodávateľa voči záujemcovi v budúcnosti. Tento súhlas platí na všetky aktivity Dodávateľa až do odvolania zo strany záujemcu.

Dodávateľ môže v záujme skvalitnenia svojich služieb pre záujemcu využívať pri prevádzke internetovej stránky a poskytovaní služieb spolupracujúcich partnerov (logistika, zásielky, internetové a komunikačné služby, internetové platobné systémy a bankové služby, administratívne zabezpečenie).

6. Použitie informácií, autorské práva a ochranné známky
Informácia, ktorá je tu uvedená, bola pripravená so všetkou pozornosťou a s dôrazom na vecnú správnosť. Napriek tomu nevylučujeme, že sa v nej môžu nájsť drobné nezrovnalosti, spojené hlavne s prekladom do slovenského jazyka. Čas od času sa menia aj jednotlivé právne normy a ich interpretácia, preto uvedená informácia nemôže nahradiť právne konzultácie, ktoré môžu byť v konkrétnych prípadoch potrebné. Použitie informácií bez takýchto konzultácií je prejavením slobodnej vôle a zodpovednosti každého záujemcu. Autori stránky nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku (ne)použitia daných informácií, ich nesprávneho pochopenia a interpretácie, v dôsledku nefunkčnosti alebo nedostupnosti stránky a pod.
Použitie obsahu internetových stránok www.greencard.sk a www.green-card.info vcelku alebo v častiach, vrátane materiálov, získaných z tejto stránky, za účelom publikácie alebo prekladu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov stránky nie je povolené. Informácie tu uvedené je možné používať výlučne pre osobné, nekomerčné potreby. Odkazy na tieto stránky je možné uskutočňovať iba na hlavnú stránku a to takým spôsobom, že nebudú akýmkoľvek spôsobom skryté (zakryté) autorské práva, že o umiestnení odkazu budeme upovedomení elektronickou poštou a že odkaz prestane byť uverejňovaný, ak Vás na to vyzveme. Rovnaké podmienky sa týkajú písomných materiálov (dotazníky, prihlášky, sprievodná informácia...), zasielaných v poštových zásielkach na vyžiadanie Záujemcu, a to obsahu aj formy.
Dodávateľ má autorské práva k obsahu internetovej stránky a práva k použitiu logotypov, názvov, obchodných a ochranných známok a služieb "entro, GreenCard Services". Má právo vnášať zmeny do obsahu tejto stránky bez predbežného upozornenia, vrátane pravidiel používania tejto stránky a všeobecných obchodných podmienok, preto Vás prosíme čas od času oboznámiť sa so zmenami. Používanie tejto stránky označuje súhlas s tu uvedenými pravidlami.

© 1998-2019

Tu sa vrátite naspäť k výberu registračného formuláru.