Jak být úspěšný v Loterii?

Vláda USA každý rok uvolňuje 50 000 přistěhovaleckých víz, které se přidělují osobám vylosovaným mezi těmi, kdož si podali přihlášku do Loterie. Podle údajů o počtu přistěhovalců z jednotlivých zeměpisných oblastí upřesňovaných každoročně se určuje, kolik víz se v daném roce přidělí jednotlivým oblastem. Země, ze kterých je tradičně méně přistěhovalců, dostávají více víz a jejich občané mají větší pravděpodobnost být v Loterii vylosováni, než občané jiných zemí.
Občané České republiky patří k těm, kdo mají vzhledem k počtu obyvatel jednu z největších šancí uspět. Naopak občané jiných zemí, např. Velké Británie, se Loterie nemohou zúčastnit vůbec, protože v minulých letech se jich do USA vystěhoval velký počet.

Průměrně se Loterie zúčastňuje kolem 6 až 10 miliónů lidí z celého světa. V Loterii DV-2004 to bylo více než 7 miliónů zájemců. Přibližně 3 milióny (podle údajů z června 2003) přihlášek se do losování nedostane proto, že nesplňují některé základní požadavky anebo se žadatelé při jejich vyplňování dopustili i banálních chyb. V souvislosti se změnou pravidel Loterie DV-2003 se potvrdili naše očekávání nárůstu počtu diskvalifikovaných přihlášek - vyloučeno bylo více než 40% přihlášek. Pravidla jsou jednoduchá, ale striktní - po nejnovějších změnách na základě zkušeností s elektronickým zpracováním přihlášek, které používáme již několik let, předpokládáme, že počet samostatně podávaných vyloučených přihlášek ještě naroste.

Vylosovaní výherci jsou postupně zváni na pohovor (interview) na Velvyslanectví USA, kde se kontroluje, zda splňují další kritéria pro udělení přistěhovaleckých víz. Protože ne každý splňuje tyto požadavky, anebo nestihne připravit požadované doklady a potvrzení k termínu pohovoru, určité části vylosovaných, kteří se zpravidla nedostatečně seznámili s pravidly, není vstupní vízum uděleno.

Jak postupovat, abychom se Loterie úspěšně zúčastnili a získali Zelenou kartu.

Nejdříve něco o pravidlech účasti v Loterii. Zařadíte se do ní momentem registrace, která probíhá v přesně vymezeném období, jež je vyhlášeno vládou USA zhruba osm týdnů předem. V tomto roce je registrační období stanoveno na měsíce říjen-prosinec.

Žádost o účast v Loterii může podat každý. Pro to, aby výherce skutečně dostal Zelenou kartu, musí splňovat určitá kritéria.

Musí mít ukončené minimálně středoškolské vzdělání (ekvivalent americké 12-leté high school). V případě neukončeného středoškolského vzdělání musí mít alespoň 2 roky praxe v oboru (který vyžaduje minimálně 2 roky předběžné výuky) v období posledních pěti let (podle klasifikace pracovních zařazení Ministerstva práce USA). Jiná zvláštní omezení na výherce, kterému má být udělena Zelená karta, nejsou kladena. Nevyžaduje se znalost anglického jazyka, není určena minimální ani maximální věková hranice.

Jelikož tyto podmínky nejsou Konzulárním Centrem kontrolovány při podání přihlášky, stává se, že přihlášku podávají i zájemci, kteří nesplňují uvedené požadavky na vzdělání, anebo nemají potřebné doklady. Během pohovoru na velvyslanectvích USA je to nejčastější důvod diskvalifikace výherce Loterie a následného neudělení vstupního víza.
Pokud nesplňujete požadavek na vzdělání, nemá smysl se do Loterie přihlašovat. Navíc podáním své přihlášky snižujete šanci účastníkům, kteří všem kritériím vyhovují.

Pro obdržení vstupního víza je nutné během pohovoru na Velvyslanectví dokázat, že výherce bude schopen zabezpečit sebe a členy své rodiny alespoň v průběhu jednoho roku, anebo dokázat, že má v USA sponzora, který se za něj může zaručit. Smyslem tohoto požadavku je, aby první kroky přistěhovalce nevedly na místní úřad práce za účelem finanční podpory. Tady se projevuje jedno z mála omezení ve srovnání s právy běžného občana USA.

Každý účastník má právo pouze na jednu registraci. Kdo podá více přihlášek do Loterie, bude z ní automaticky vyloučen. Výherce Loterie získává Zelenou kartu pro sebe a zároveň i pro svého partnera (manžela nebo manželku) a svobodné děti do 21 let. Pro manžele z toho vyplývá, že pokud si podají přihlášku do Loterie samostatně oba, zvýší svoje šance na úspěch dvojnásobně. Přihlášku mohou podat i děti, které vyhovují kritériím; pokud vyhrají, rodiče nezískávají automatické právo na přidělení Zelené karty společně s dětmi. Mohou ale požádat o Zelenou kartu, pokud se jejich děti usadí v USA.

Žadatel podává přihlášku Státnímu Departmentu USA (pověřeným úřadem na zpracování je Konzulární Centrum) v digitální formě. Ta obsahuje pouze základní údaje o přihlášeném a jeho rodině - jméno, příjmení a pohlaví žadatele, datum a místo narození žadatele; jméno, příjmení, pohlaví, datum a místo narození manžela/manželky; jméno, příjmení a pohlaví svobodných dětí žadatele mladších 21 let, jejich počet, datum a místo narození; poštovní adresu žadatele, na kterou má být zasláno vyrozumění o výhře, země, ze které žadatel pochází, fotografie žadatele a fotografie všech členů rodiny, uvedených v přihlášce. Předposlední údaj se vyžaduje od roku 1997, poslední od Loterie 2001, k digitální formě se přistupuje od r.2003. Všechny přihlášky vyplněné podle předchozích pravidel jsou diskvalifikovány. Bohužel, stále ještě existují agentury, které nezaručují korektní vyplnění přihlášek podle aktuálně platných pravidel, vyhlašovaných příslušnými úřady USA před každoroční Loterií.
Všechny ostatní údaje o žadateli, které mají vliv na vystavení víza, se zjišťují při vyplňování podrobných dotazníků před pohovorem na příslušném Velvyslanectví.

Přihlášky jsou zpracovány automaticky, a proto musely být v předešlých loteriích vloženy do obálky přesných rozměrů a dodané obyčejnou poštou v přesně určeném termínu do Konzulárního Centra (předtím do Národního Vízového Centra) USA. Zaslání přihlášky jiným způsobem (například doporučeným listem, faxem) bylo důvodem pro vyloučení přihlášky z losování v Loterii. Všechny přihlášky, které byly doručeny dokonce pouze hodinu před začátkem (resp. hodinu po konci) období, vyhlášeného vládou USA, buyly z účasti v Loterii vyloučeny. Od r.2003 jsou přihlášky podávány v elektronické formě (Electronic Diversity Visa Entry Form), která je z hlediska dodržení formálních pravidel pro běžného zájemce ještě přísnější a náročnější. Na druhé straně zjednodušuje proces zpracování došlých přihlášek ve Státním Departmentu.

Výběr výherců v rámci jednotlivých regiónů uskutečňuje počítač na základě generování náhodných čísel. Proto je pravděpodobnost výhry pro všechny účastníky, zařazené do losování, stejná. Přísliby některých firem a zprostředkovatelů, že zvýší Vaše šance (přímo) v losování, nemají žádný reálný základ.
Jak Vám můžeme pomoci my zvýšit Vaše šance být zařazeni do losování:

Protože Vláda USA nežádá od účastníků Loterie žádnou státní daň, nejsou náklady na zabezpečení účasti příliš vysoké. Státní daň, a další poplatky, hradí pouze osoby, které v Loterii vyhrají. (V roce 1999 byla výše této daně 75 USD - platili jej výherci, kteří se již nacházeli v USA a pohovor absolvovali v INS/BCIS; výherci, kteří absolvují interview na Velvyslanectvích, hradili od r.2002 souhrnný poplatek 435 USD, který byl později zvýšen na 775 USD).

Ten, kdo se stane výhercem v Loterii, bude o tom informován státními orgány USA. Tato informace byla doručována poštou, od ročníku DV-2012 je dostupná pro účastníky jedině elektronicky. V zprávě (stejně jako dřívě v dopise) najde zároveň další podrobné dotazníky, které jsou potřebné pro vystavení vstupních víz a následně Zelené karty. Výherce musí věnovat zvýšenou pozornost termínům, které budou uvedeny v dopise, protože vízum může být uděleno pouze v období finančního roku, kterého se Loterie týká. Pokud jste se přihlásili do Loterie v roce 2011, budou první víza přidělována k 1. říjnu 2012 a poslední k 30. září 2013 (finanční rok 2013). Pokud promeškáte tento termín, Vaše výhra bude anulována a jediné co pak můžete udělat je přihlásit se do Loterie znovu.

Pohovory, které předcházejí udělení vstupních víz, probíhají na Velvyslanectví USA (pro výherce z ČR v Praze) anebo přímo na úřadech Úřadu pro občanství a imigrační služby (BCIS, předtím INS) na území USA. Na území USA dělají pohovory pouze ti, kteří se tam již nacházejí. Podle zkušeností je tento proces rychlejší v případě pohovorů na Velvyslanectvích. V podstatě nic, kromě rychlého doručení všech požadovaných dokladů, nemůže tento proces urychlit.

Jak vyhrát v Loterii?

Od svého počátku byla možnost výhry v Loterii ovlivněna množstvím faktorů. Přechod na elektronické zpracování v DV-2005 usnadní zpracování žádostí zájemců, momentální evidenci žadatelů a samotné losování přímo u organizátora Loterie. K zjednodušení na straně žadatele přichází pouze na první pohled.

Co musíte udělat, abyste vyhráli Vaši Zelenou kartu?
Je to velice jednoduché: Ve SPRÁVNÝ den (ne dříve a ne později) SPRÁVNĚ vyplnit přihlášku, připojit fotografie se SPRÁVNÝMI technickými parametry a odeslat. Když obdržíte oznámení o výhře, je potřeba RYCHLE - a samozřejmě SPRÁVNĚ, připravit všechny potřebné doklady a zaslat příslušnému orgánu, který je po předběžném zpracování poskytne konkrétnímu Velvyslanectví.

Je vidět, že pravidla účasti v Loterii jsou poměrně jednoduchá. Zamýšleli jste se nad tím, proč někdo vyhraje v Loterii ihned, anebo po několika pokusech a někdo nevyhraje i když podává přihlášku již celé roky? Existují nějaké zákonitosti, které jsou typické pro ty, co vyhráli nebo pro ty, co nevyhráli? Jakým způsobem zájemci přistupují k účasti v Loterii? Jakých chyb se účastníci Loterie nejčastěji dopouštějí?

Analýza, uskutečněná na základě pohovorů se zájemci o Loterii, vyplněných dotazníků a přihlášek účastníků poukázala na ohromující skutečnost. Existují příčiny, proč někdo vyhrává a někdo ne. Závisí to ale pouze na účastnících Loterie, v žádném případě ne na organizátorech Loterie (státních orgánech USA) nebo počítačovém programu, který náhodně vybírá výherce z přihlášek zařazených do Loterie.

Pokud něco závisí pouze na Vás, proč na to nemít vliv?

Projděme si krok za krokem proces účasti v Loterii a také co by mohlo být příčinou Vašeho neúspěchu:

  1. Vyplnění přihlášky
  2. Odeslání přihlášky na příslušný úřad v USA
  3. Příjem Vaší přihlášky příslušným úřadem v USA v určeném časovém intervalu
  4. Kontrola Vaší přihlášky na příslušném úřadu v USA, a pokud v něm nejsou chyby a nedostatky, zařazení do počítačového zpracování přihlášky a losování
  5. Počítačový program vybere náhodně Vaši přihlášku - Blahopřejeme!
  6. Oznámení o vylosování je odesláno na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce
  7. Oznámení je Vám doručeno
  8. Příprava sady dokumentů a potvrzení pro Konzulární oddělení Velvyslanectví USA za účelem vystavení vstupního víza
  9. Udělení víza

Je potřebné pečlivě si přečíst výše uvedené kroky a popřemýšlet nad tím, které z nich můžete ovlivnit a které naopak ne.

Odpověď možná překvapí i Vás. Ovlivnit nemůžete pouze jeden jediný krok - má číslo 5. Všechny ostatní zavisí pouze na Vás.

To, jakou pozornost budete věnovat tomu, aby ostatních 8 kroků proběhlo ve Vašem případě úspešně, bude rozhodovat o tom, do které kategorie se dostanete. K těm, kteří Loterii mohou vyhrát, anebo k těm, kteří ji nevyhrají nikdy.

Ti co vyhráli, pozorně procházeli krok za krokem. Ti, co neuspěli, obvykle ponechali některé věci náhodě.  K myšlence získání práva na trvalý pobyt v USA přistupovali lehkomyslně, z recese a zábavy, jenom jako k momentálnímu pokusu s tím, že všechno je pouze věc "Štěstěny". Ale štěstí je potřeba pomoci a odstranit všechny překážky, které by mohly stát na cestě k němu.

Zkušenosti z minulých let ukazují, že obrovské množství přihlášek, které došly včas a na správnou adresu, je ihned z účasti v Loterii vyřazeno. V roce 1998 bylo diskvalifikováno více než 1 000 000 žádostí, v Loterii roku 1999 to bylo 2 400 000, v posledních Loteriích to bylo již 3 000 000 diskvalifikovaných žádostí. Je to více než třetina všech účastníků.

Má to několik příčin.

1. Chyby při vyplňování přihlášky.
Zájemci často zapomínají na to (anebo to nevědí), že digitální přihláška má být vyplněna běžným písmem v angličtině a sprovázena fotografiemi. Fotografie musí být připraveny v digitální formě podle jednoduchých, ale striktních požadavek. Velmi často se přikládají fotografie s nesprávným obsahem a ještě častěji fotografie nemají předepsané rozměry a jiné technické parametry. Zdánlivá pohodlnost a rychlost elektronického způsobu podání zároveň znižuje možnosti kontroly správnosti a prakticky vylučuje možnost nezávislé kontroly správnosti před samotným odesláním přihlášky.

2. Chyby při podání přihlášky.
Zájemci často zapomínají na to (anebo to nevědí), že elektronická forma podání má jistá specifika. Počítačová gramotnost není ještě obecným jevem a povrchní obecné znalosti práce s počítačem nejsou zárukou korektního postupu. Někdo elektronicky připravené žádosti odesílá obyčejnou poštou, doporučeně, s doručenkou, kurýrem, či některou z expresních služeb - všechny jsou ihned vyřazeny z účasti. Přihláška je odeslána pozdě nebo příliš brzo. Někdo podává (nejčastěji omylem, nebo častěji pro jistotu?) více přihlášek - počítačový program to zjistí. Toto všechno vede k diskvalifikaci účasti.

3. Příjem přihlášky příslušným úřadem v USA v určeném termínu.
Termín bývá určen s přesností na minuty. Jestliže je přihláška doručena  jenom o minutu před termínem (první den období příjmu přihlášek), anebo minutu po (poslední den období příjmu přihlášek), bude z účasti v Losování vyloučena. Zdá se Vám, že je jednoduché strefit se do několikatýdenního období? Účastníci často čekají na ten správný den na podání přihlášky, pak na to při každodenních starostech zapomenou a na odeslání přihlášky je již pozdě. Čekají další rok a historie se opakuje... Elektronický způsob podání znevýhodňuje zájemce, kteří nemají dokonalé technické zabezpečení. Jestliže nechcete být mezi těmi, kdo se opozdí, nebo přihláška koho nebude vůbec doručena, nejdříve si přečtěte pravidla a potom se přihlašte - příjem přihlášek do letošní Loterie právě probíhá! 

4. Kontrola Vaší přihlášky pracovníkem příslušného úřadu v USA a zaregistrování správně vyplněné přihlášky.
Skutečně chcete, aby byl jeden z pracovníků, odpovídajících v Konzulárním centru za kontrolu došlých přihlášek, první osobou, která uvidí Vaši přihlášku? Uvěříte tomu, že třetina zájemců (a skoro všichni mají ukončenou střední nebo vysokou školu) není schopna ani na základě podrobného návodu v rodném jazyce vyplnit přihlášku bez chyb? Jestliže tomu nevěříte, máte šanci 1:2, že i Vaše přihláška bude vyřazena. Pokud neuděláte překlep, ale uděláte systematickou chybu, vyplývající z nedostatečného prostudování pravidel Loterie, tak budete diskvalifikováni i při každé další Loterii. Svěřte kontrolu přihlášky jiné osobě, nejlépe tomu, kdo podrobně zná pravidla letošní Loterie.

5. Počítačový program metodou náhodně generovaných čísel vybírá výherce.
Tady jsou všechny komentáře zbytečné. Vybrali Vaši přihlášku? Blahopřejeme, máte štěstí!

Proč se někteří výherci nedozvědí, že vyhráli?

6. Oznámení o výhře je odesláno na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.
I při uvádění zpáteční adresy zájemci dělají chyby. Uvést můžete jakoukoliv adresu a jestli jste se zmýlili, budete marně čekat. Oznámení o výhře Vás nenajde.

7. Doručení oznámení o vylosování v Loterii.
Oznámení o vylosování není zasíláno z Velvyslanectví, ale přímo z USA. Odesláno je běžnou poštou - ani doporučeně, ani expres. Počet oznámení je vždy vyšší, než počet udělovaných víz, protože organizátoři počítají s tím, že část výherců nesplňuje kritéria na přidělení přistěhovaleckých víz, anebo nestihnou včas připravit všechny potřebné doklady. Proto je nevyhnutelné reagovat na oznámení rychle a část dokladů si připravit předem. Také je důležité, abyste v případě Vaší nepřítomnosti na adrese, kterou jste uvedli v přihlášce, zabezpečili přítomnost osoby, která Vám dá vědět o tom, že jste vylosován a že je potřeba začít s přípravou dokumentace. Víte, že oznámení přicházejí většinou na začátku období dovolených, když nejsou na svých místech adresáti, a dokonce ani stálí poštovní doručovatelé, kteří znají svůj okrsek a lidi v něm? Víte, že pokud Vás obálka s oznámením nezastihne, je zaslána zpátky a Vy se nikdy nedovíte o své výhře?

8. Příprava sady dokladů pro vystavení přistěhovaleckých víz.
V oznámení, které obdržíte bude i podrobný seznam dokladů, které musíte připravit. Nezapomínejte na to, že nepravdivé a neúplné vyplnění požadovaných údajů v této etapě může vést k tomu, že budete odmítnuti při vystavení vystěhovaleckých víz. Proto se s dokumentací seznamte pozorně a snažte se postupovat co nejrychleji.

Jak zabezpečit, aby ani v jednom z těchto devíti bodů nevznikly chyby a abyste i Vy celý proces ukončili bodem 9 - udělením přistěhovaleckých víz pro Vás i pro členy Vaší rodiny?

Pomůžeme Vám. Naše služby byly vyvinuty, připraveny a ověřeny tak, aby zabezpečily odstranění všech chyb, kterých se obvykle samostatní zájemci o Zelenou kartu dopouštějí. Ručíme Vám za to, že Vaše přihláška bude 100% správně vyplněna, včas a správným způsobem doručena na příslušné místo a zúčastní se Losování o Zelenou kartu.
Od Vás se žádá pouze - neodkládat všechno na poslední chvíli a všechny požadované údaje vyplnit pravdivě. Jestliže jste se rozhodli, přihlašte se již dnes!