Čo je to Green CardZelená karta?

Green Card, v preklade Zelená karta - je názov, používaný pre prisťahovalecké víza do USA. Vlastník Zelenej karty získava právo na trvalý pobyt v USA a väčšinu ostatných práv, ktoré má aj občan USA, v podstate okrem práva voliť a byť volený. Môže v USA žiť, pracovať, študovať, voľne sa pohybovať, voľne z USA vycestovať a znovu pricestovať bez potreby získavania ďalších víz. Má právo bezvízového vstupu do krajín, s ktorými USA uzavreli zodpovedajúce zmluvy (je to vyše 100 krajín). Držiteľ Zelenej karty získava právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby, vzdelávanie a iné služby za podmienok dostupných pre občanov USA. Má právo byť ručiteľom pre svojich príbuzných, ktorí požiadajú o povolenie na trvalý pobyt v USA. Zelená karta sa vydáva na neobmedzenú dobu. Aby neprepadla, stačí, aby sa jej držiteľ zdržoval v USA iba obmedzenú dobu. Po piatich rokoch od udelenia Zelenej karty môže jej držiteľ požiadať o pridelenie občianstva USA.

Čo je Lotéria o Zelenú kartu (Green Card Lottery)?

Počas celej svojej histórie sú Spojené štáty americké krajinou, ktorej obyvateľstvo rastie vo veľkej miere vďaka prisťahovalcom. Politika vlády USA je aj dnes zameraná na podporu prisťahovalectva. Z rôznych dôvodov je prítok imigrantov do USA z rôznych častí sveta nerovnomerný. V roku 1990 bol preto v rámci reforiem imigračných pravidiel (Immigration Reform Act) Kongresom USA vyhlásený Diversity Visa Program, ktorý je vo svete známy ako "Lotéria o Zelenú kartu", alebo "Green Card Lottery". Jednou z úloh tohoto programu je zvýšiť rôznorodosť populácie USA a pomôcť tak aj prílevu nových nápadov a myšlienok. Zároveň Lotéria umožní rovnomernejšie rozložiť spektrum záujemcov z rôznych krajín pri znížených nárokoch na administratívu. Každý rok je v Lotérii vybraných 50 000 ľudí, ktorým bude pridelená Zelená karta. Víťazi lotérie sú vyberaní pri počítačovom žrebovaní NÁHODNE z jednej zo šiestich zemepisných oblastí. Víza je označované skratkou DV (Diversity Visa) a finančným rokom prideľovania víza. Aktuálna Lotéria, predbežná registrácia do ktorej na našej stránke už začala, je teda o víza DV-2025.

Ako získať Zelenú kartu?

Úlohou tejto stránky je poskytnúť informácie o problematike Zelenej karty, a informovať Vás o službách poskytovaných v Slovenskej republike, ktoré Vám zabezpečia úspešné zaradenie do Lotérie o Zelenú kartu. Stručne Vás informujeme aj o tom, ako získať Zelenú kartu bez toho, že by ste sa zúčastnili Lotérie o Zelenú kartu. Všetky uvádzané údaje sú založené na oficiálnych informáciách Vlády USA a štátnych inštitúcií USA. Odzrkadľujú aj skúsenosti výhercov Lotérie o Zelenú kartu.

“Šťastie má rado tých, ktorí sú naň pripravení.” - Louis Pasteur