Čo ak ste vyhrali?

Oznam o výhre, v ktorom sa dozviete, že ste boli vylosovaný, znamená, že sa s Vami začína proces prideľovania prisťahovaleckých víz. Je to signál k tomu, že teraz musíte rýchlo priložiť ruku k dielu.

Ak využijete naše služby, už v tejto chvíli budete vedieť, že budete vyhovovať základným kritériám na pridelenie víz. Kontrolujeme ich totiž ešte predtým, ako podávame Vašu prihlášku do Lotérie.

Teraz budete musieť všetko to, čo ste predbežne deklarovali, doložiť aj potrebnými dokumentami. Pripravte si vysokoškolské diplomy alebo maturitné vysvedčenia a iné dostupné doklady o ukončenom vzdelaní. Ak spĺňate iba požiadavku na aspoň dvojročnú prax - pripravte si potvrdenia o odpracovaní rokov, vykonávanej práci a absolvovaných kurzoch a školeniach. Počas rozhovoru na Veľvyslanectve USA budete musieť presvedčiť konzulárneho pracovníka aj o tom, že po príchode do USA sa nestanete záťažou pre rozpočet USA a že budete finančne nezávislý. Buď budete mať sponzora v USA (ktorý potvrdí svoje finančné možnosti na tlačive I-134 Affidavit of Support), ponuku na prijatie do pracovného pomeru v USA, alebo potvrdenie o vlastných finančných prostriedkoch a majetku, ktoré Vám budú stačiť aspoň počas prvého roka. Akceptujú sa potvrdenia o stave na účtoch v bankách, o portfóliu cenných papierov, nehnuteľnostiach a pod.

Ktoré ďalšie dokumenty budete potrebovať? Pozorne si prečítajte materiály, ktoré ste dostali v obálke s oznámením o výhre - môžete sa totiž stretnúť so zmenami v porovnaní s minulými ročníkmi. Predbežne sa pripravte, aby ste mali poruke nasledovné dokumenty: rodný list, svadobný list, potvrdenie o absolvovaní vojenskej služby, výpis z registra trestov, prípadne policajné potvrdenie (z každej krajiny, v ktorej ste žili aspoň 6 mesiacov).

Okrem týchto dokumentov budete musieť na rozhovor na Veľvyslanectve priniesť potvrdenie o zdravotnom stave, ktoré Vám vystaví Veľvyslanectvom USA uznaný lekár (lekárska prehliadka sa uskutočňuje za poplatok).

Netreba zabúdať ani na to, že Zákon o imigrácii obsahuje niekoľko principiálnych dôvodov, pre ktoré nebude prisťahovalecké (alebo aj iné) vízum vystavené. Ak ich spĺňate, radšej sa do Lotérie ani nezapájajte - zvýšite šancu iných, ktorým by výhra mohla reálne pomôcť.

Kedy vízum do USA určite nedostanete, aj keď vyhráte v Lotérii:
ak máte vážne infekčné choroby, psychické choroby, ak ste podľahli narkománii
ak ste sa v minulosti dopustili závažných trestných činov
ak ste členom totalitných strán, alebo ak je dôvod predpokladať, že presťahovanie do USA má za cieľ špionáž, sabotáže, terorizmus alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť
ak ste v minulosti uskutočnili pokus nezákonného vstupu do USA, alebo ak ste inak narušili imigračné zákony USA

Obálka s oznamom o výhre bude obsahovať sadu formulárov Štátneho Departmentu USA (tzv. balík č.3) - návod na prípravu dokumentácie (až do DV-2002 niesol označenie DSL-1078 a 1079), registráciu do programu Diversity Immigrant Visa (DSP-122), žiadosť o prisťahovalecké víza a registráciu cudzinca (formulár DS-230, predtým OF-230). Tieto, spolu s fotografiami zašlete do Konzulárneho centra USA v Kentucky, ktoré ich po spracovaní poskytne na príslušný konzulárny úrad USA. Ak sa už nachádzate na území USA (napr. ako študent) a žiadate o zmenu štatútu Vašeho pobytu (Adjustment of Status AOS) prikladáte aj potvrdenie o úhrade štátnej dane USA pre výhercu lotérie (100 USD).

Zakiaľ tieto dokumenty dorazia na príslušné Veľvyslanectvo, pripravujete sa na rozhovor (interview). Balíček č.3 podrobne popisuje, čo budete potrebovať, aké dokumenty musíte preložiť do angličtiny, ktoré budú musieť byť overené notárom. Pripravte si rad ďalších dokumentov:
- cestovné pasy žiadateľa aj všetkých osôb - členov rodiny, ktoré sú uvedené v žiadosti (platné musia byť aspoň pol roka od získania víz)
- dokumenty, týkajúce sa rodinných vzťahov (rodné listy detí, svadobné listy, potvrdenia o rozvode, úmrtné listy bývalých manželov), aj u detí, ktoré žijú s bývalými (rozvedenými) manželmi
- potvrdenia o vojenskej službe
- potvrdenia z registra trestov (resp. policajné potvrdenia) pre všetkých členov rodiny starších ako 16 rokov
- potvrdenie č. 9003 o úhrade daní v USA (pripadá do úvahy u osôb, ktoré už v USA pracovali, alebo tam majú majetok)(od DV-2003 nie je obsiahnutý v balíčku č.3)
- fotografie (podľa požiadaviek imigračnej služby BCIS USA)

Na túto činnosť máte len niekoľko mesiacov, až dokiaľ nedostanete poštou tzv. balíček č.4. On už obsahuje pozvánku na rozhovor a formulár OF-157 (výsledky lekárskej prehliadky). Tento formulár vyplní Veľvyslanectvom uznaný lekár. Zoznam lekárov dostanete v sprievodnom liste. Ak budete absolvovať interview na Veľvyslanectve USA v Prahe - všetky uznávané lekárske pracoviská v zozname sa nachádzajú v Prahe. Balíček číslo 4 prichádza zvyčajne 1-2 mesiace pred termínom interview, avšak niektorým výhercom došiel iba 3 týždne pred interview.

Nasleduje samotný rozhovor na konzulárnom oddelení. Jeho hlavnou úlohou je zistiť, že uchádzač skutočne vyhovuje požiadavkám Lotérie a že neexistujú žiadne dôvody na odmietnutie víz. Všetky dokumenty, ktoré ste pripravili, budú podrobne preskúmané - buďte preto pozorní pri ich príprave a nerobte chyby. Deti staršie ako 14 rokov sa tiež budú musieť, spolu s rodičmi, dostaviť na rozhovor. Ak to uznáte za vhodné, môžete prísť so svojim advokátom.

Ak nebudú dôvody na odmietnutie víz, Vy aj členovia Vašej rodiny dostanete prisťahovalecké víza (zalepenú obálku s dokumentami pre imigračného dôstojníka na vstupe do USA). Ak Vám ich Konzulárne oddelenie nevydá - dostanete písomné zdôvodnenie. Víza sú platné 6 mesiacov, počas ktorých musíte pricestovať do USA. Slobodné deti výhercu budú môcť vycestovať iba v prípade, že v momente prekročenia hranice USA nedovŕšia 21 rokov.

Ak ste dostali oznam o výhre počas Vášho pobytu v USA, treba ihneď upovedomiť Konzulárne centrum v Kentucky o tom, že chcete sa zúčastniť rozhovoru na území USA a zmeniť tak Váš status z neimigračného (napr. máte študentské vízum, pracovné vízum a pod.) na prisťahovalecký (tzv. adjustment of status). Táto procedúra trvá na území USA dlhšie, ako na jednotlivých Veľvyslanectvách. Zoznam dokumentov, ktoré budete potrebovať, je prakticky rovnaký. Navyše budete musieť vyplniť Žiadosť na povolenie pracovať (formulár I-765), ak by ste chceli do udelenia Zelenej karty na území USA pracovať. Ak bude Vašej žiadosti vyhovené, dostanete do pasu pečiatku s textom: "Processed for I-551. Temporary evidence of lawful admission for permanent residence valid until _____. EMPLOYMENT AUTHORIZED" . Samotnú plastovú Zelenú kartu (green card) dostanete o niekoľko mesiacov poštou.

Ak sa Vám bude zdať proces vybavovania dokumentácie po obdržaní balíčka číslo 3 príliš zložitý,  informujte sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Plánujete cestovať do USA za iným účelom?

Ak žiadate Konzulát USA o pridelenie neprisťahovaleckých víz (napríklad turistických B-2 alebo služobných B-1), nezabudnite, že vo formulári OF-156 Nonimmigrant Visa Application je otázka: Have you or anyone acting for you ever indicated to a U.S. Consular or Immigration Employee a desire to immigrate to the U.S.? (Vyjadrili ste Vy, alebo ktokoľvek iný Vašim menom pracovníkovi konzulátu alebo imigračnej služby želanie prisťahovať sa do USA?). Ak ste v tejto dobe už zaslali prihlášku do Lotérie, môžete uviesť, že ste podali prihlášku do Lotérie. Vyjadrením skutočného želania prisťahovať sa pred uvedenými osobami je až podanie žiadosti o vstupné vízum, ktoré podávajú výhercovia Lotérie. Podobne je to, ak už ste v USA na základe neimigračných víz a chcete predĺžiť svoj pobyt (formulár I-159). Podľa vyjadrení Štátneho Departmentu USA nie je skutočnosť, že ste sa zúčastnili Lotérie o Zelenú kartu, dôvodom na odmietnutie neimigračných víz. Avšak ak túto skutočnosť zatajíte, môžete si spôsobiť zbytočné nepríjemnosti.