Odpovede na najčastejšie otázky

Čo je to Zelená karta, alebo Green Card?
Green Card - je názov, používaný pre prisťahovalecké víza do USA. Vlastník Zelenej karty získava právo na trvalý pobyt v USA a všetky práva, ktoré má aj občan USA, prakticky okrem práva voliť a byť volený. Môže v USA žiť, pracovať, študovať, voľne sa pohybovať, voľne z USA vycestovať a znovu pricestovať bez potreby získavania ďalších víz. Má právo bezvízového vstupu do krajín, s ktorými USA uzavreli zodpovedajúce zmluvy (je to vyše 100 krajín). Držiteľ Zelenej karty získava právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby, vzdelávanie a iné služby za podmienok dostupných pre občanov USA. Má právo byť ručiteľom pre svojich príbuzných, ktorí požiadajú o povolenie na trvalý pobyt v USA.
Zelená karta sa vydáva na neobmedzenú dobu. Aby neprepadla, stačí, aby sa jej držiteľ zdržoval v USA iba obmedzenú dobu. Po piatich rokoch od udelenia Zelenej karty môže jej držiteľ požiadať o pridelenie občianstva USA.

Čo je Diversity Visa (DV) Program?
V roku 1990 bol v rámci reforiem imigračných pravidiel (Immigration Reform Act) Kongresom USA vyhlásený Diversity Visa Program, ktorý je vo svete známy ako "Lotéria o Zelenú kartu", alebo "Green Card Lottery". Jednou z úloh tohoto programu je zvýšiť rôznorodosť populácie USA a pomôcť tak aj prílevu nových nápadov a myšlienok. Zároveň Lotéria umožní rovnomernejšie rozložiť spektrum záujemcov z rôznych krajín pri znížených nárokoch na administratívu. Každý rok je v Lotérii vybraných okolo 55 000 ľudí (od r.1999 je z toho 5000 víz vyhradených pre Latinskú Ameriku v rámci programu NCARA), ktorým bude pridelená Zelená karta. Víťazi lotérie sú vyberaní pri počítačovom žrebovaní NÁHODNE z jednej zo šiestich zemepisných oblastí. Víza je označované skratkou DV (Diversity Visa) a finančným rokom prideľovania víza. Aktuálna Lotéria, do ktorej na tejto stránke začala predbežná registrácia, je teda o víza DV-2025.

Kto sa môže zúčastniť tohto programu?
Podmienky na účasť v Lotérii spĺňa žiadateľ, ktorý pochádza z jednej z
povolených krajín (Slovensko je medzi nimi), má ukončené stredoškolské vzdelanie, alebo má aspoň dva roky praxe v odbore (ktorý si vyžaduje aspoň dvojročnú prípravu) počas posledných 5 rokov. Ak nespĺňate tieto základné podmienky, zbytočne zaťažíte seba aj organizátorov Lotérie z príslušných štátnych úradov USA a znížite šancu získať víza tým, kto ich môže dostať. Pre účasť v Lotérii nie je potrebné ovládať anglický jazyk, nie sú kladené vekové ohraničenia, nemusíte mať v USA príbuzných.

Koľko prihlášok môžem podať?
Každý žiadateľ má nárok iba na jednu prihlášku. Pri podaní niekoľkých prihlášok bude žiadateľ z účasti v Lotérii vylúčený. Táto skutočnosť sa dôsledne kontroluje. Napríklad, v lotérii DV-2003 bolo množstvo už vylosovaných výhercov vylúčených z lotérie, pretože sa dodatočne prišlo na to, že podali neoprávnene väčší počet prihlášok. Elektronický spôsob spracovania, ktorý je zavedený od Lotérie DV-2005 umožní odhalenie takýchto "účastníkov" vo veľmi krátkej dobe. Údaje o osobách, ktoré sa snažia systém oklamať a podávajú viac prihlášok, sú dlhodobo uchovávané pre potreby vízovej služby Štátneho Departmentu USA.

Ako často sa môžem zúčastňovať Lotérie o Zelenú kartu?
Pokiaľ nevyhráte, tak každý rok. Obmedzenie je kladené iba na jednu prihlášku do Lotérie ročne.

V tom je rozdiel medzi Lotériou o Zelenú kartu ako formou získania prisťahovaleckých víz a klasickým žiadaním o víza na Veľvyslanectve. Ak Vám Veľvyslanectvo nevyhovelo, napríklad pri vydaní niektorých typov víz, zároveň Vám oznámi, kedy najskôr môžete o takéto vízum žiadať znova (napr. o 1 a pol roka).

Môžu manželia podávať prihlášku každý osobitne?
Každý manžel má právo podať vlastnú prihlášku. Pretože okrem vylosovaného získava automaticky právo na pridelenie víz aj jeho manžel a slobodné deti (jeho, alebo manžela) do 21 rokov, podanie prihlášok oboma manželmi dvakrát zvyšuje pravdepodobnosť výhry. Deti nad 21 rokov musia podávať prihlášku osobitne (ak majú záujem). Deti, ktoré ukončili strednú školu, môžu podať prihlášku nezávisle od rodičov, aj keď ešte nemajú 21 rokov. Príklad: rodina, ktorá má dvoch rodičov a deti vo veku 10 rokov, 18 rokov (práve po maturite) a 19 rokov (tiež so strednou školou) môže podať celkovo 4 prihlášky.
Štátny Department USA akceptuje od ročníka DV-2015 ako manželské aj prihlášky registrovaných partnerov rovnakého pohlavia, pokiaľ ide o oficiálnu registráciu povolenú zákonmi krajiny, ktorá ju vydala.

Môžu sa zúčastniť Lotérie aj osoby, ktoré sú už v USA, alebo inde v zahraničí?
Áno, je to možné. Zabezpečujeme účasť v Lotérii aj pre žiadateľov, ktorí sa nachádzajú mimo Slovenska, ak spĺňajú kritériá na zaradenie do Lotérie. Ak patríte k takýmto záujemcom, po vyhlásení termínu ďalšej Lotérie nás
kontaktujte ihneď a neodkladajte všetko na poslednú chvíľu.

Čo ak sa po podaní prihlášky ožením (vydám)? Čo ak sa mi narodí dieťa - dostane aj ono Zelenú kartu?
Proces od podania prihlášky po udelenie Zelenej karty je dlhší ako jeden rok a za takú dobu sa v živote každého človeka môže všeličo zmeniť. Ľudia sa ženia, vydávajú, deti sa rodia, niektorí z nás, žiaľ aj zomierajú. Pravidlá lotérie a udeľovania vstupných víz s tým rátajú. Ak sa teda oženíte (vydáte), po výhre získava právo na Zelenú kartu aj Váš nový člen rodiny. Podstatné je, aby ste v prihláške do Lotérie uviedli pravdivé údaje. Ak už máte svadbu naplánovanú, ale termín podania prihlášok je pred ňou, nemôžete svoju nastávajúcu uviesť v prihláške ako Vašu manželku. Ak Vás vylosujú, všetky aktuálne informácie uvediete do dotazníkov, ktoré Vám doručí pošta spolu s oznámením o výhre. Ak Vám už došlo oznámenie o výhre a vy máte práve pred svadbou, stačí keď oznámite bez omeškania zmenu rodinného stavu do Konzulárneho Centra (adresu budete mať vo Vašom výhernom liste). Nesmie to byť však neskôr, ako dostanete po interview na Veľvyslanectve vstupné víza. Rovnaké kroky podniknete, ak sa Vám narodí dieťa.

Moja manželka sa narodila v krajine, ktorá nemá povolenú účasť v Lotérii. Ja som občan krajiny, ktorá účasť povolenú má, aj som sa v nej narodil. Ako postupovať?
V takomto prípade sa Lotérie môžete zúčastniť obaja, aj Vaša manželka. Môžete tak zvýšiť svoju šancu. Vašu prihlášku spracujeme v zmysle pravidiel Lotérie tak, aby boli prijaté obe.

Môj životný partner má rovnaké pohlavie ako ja. Môžeme sa zúčastniť?
Počínajúc Lotériou DV-2015 môže aj Váš partner využiť Vašu výhru v Lotérii a tiež získa zelenú kartu, ak ju vyhráte Vy. Ak je Váš partnerský zväzok oficiálne zaregistrovaný, môže sa zúčastniť jeden z Vás (alebo obaja). Vo formulári prihlášky na tejto stránke uveďte svojho partnera ako manžela a do poznámky uveďte jeho pohlavie (z dôvodov vylúčenia chýb je štandartne nastavené rôzne pohlavie partnerov). Ak podáte dve prihlášky (zvoľte si výhodnejší spôsob "za manželský pár"), môžete tak zvýšiť svoju šancu. Vašu prihlášku spracujeme v zmysle pravidiel Lotérie tak, aby boli prijaté obe. Ak máte deti (biologické niekoho z Vás, adoptované) - musíte ich uviesť v prihláške a Zelenú kartu získajú aj oni.
Táto možnosť pridelenia Zelenej karty obom partnerom sa týka len registrovaných partnerstiev, rovnako ako sa týka jedine právoplatných manželov (nie druhov).

Môžem sa Lotérie zúčastniť, ak som neabsolvoval vojenskú službu?
Jediným kritériom, ktoré vplýva na právo zúčastniť sa Lotérie, je dosiahnuté vzdelanie (ekvivalent americkej strednej školy) a rodisko v krajine, ktorá má povolenú účasť v Lotérii. Organizátorov Lotérie nezaujíma, či ste vojenskú službu absolvovali, alebo nie. Zúčastniť sa môžete.

Ako prebieha program Lotérie DV-2025?
Registrácia prihlášok
do Lotérie o Zelenú kartu DV-2025 na našej stránke je už otvorená! Teraz na našej stránke prebieha úvodná etapa prihlasovania do ročníka DV-2025. Štátny Department USA bude prijímať prihlášky do Lotérie aj teraz iba krátko, ako zvyčajne v priebehu mesiaca október-november. Od r.2015 umožňujeme záujemcom preklenúť túto nevýhodu a prijímame prihlášky na spracovanie v priebehu dlhšieho obdobia. Všetky informácie od nás dostávate v slovenčine. Už teraz sa tu môžete zaregistrovať a využiť tak Vašu šancu v aktuálnom ročníku. Už teraz sa tu môžete zaregistrovať a využiť tak Vašu šancu v aktuálnom ročníku. Pre väčšinu je jednoduchšie zabezpečiť účasť výhradne elektronickou formou - vyplniť dotazník na našej stránke a e-mailom zaslať fotografie (prípadne v obálke). Naďalej je u nás možný aj klasický spôsob spracovania papierovej dokumentácie. Po spracovaní Vašej prihlášky a niekoľkostupňovej kontrole jej správnosti podávame prihlášky určeným spôsobom Štátnemu Departmentu USA, (príslušným úradom je od roku 2000 Konzulárne centrum v štáte Kentucky). Po počítačovom spracovaní došlých prihlášok a vyradení tých, ktoré nevyhoveli formálnym požiadavkám, prebehne losovanie formou náhodného výberu z počítačových databáz podľa jednotlivých regiónov. Výhercovia počínajúc ročníkom DV-2012 už budú upovedomení len elektronicky, poštou úrad poverený Vládou USA nebude už žiadne upovedomenia zasielať. Ďalší postup pri pridelení vstupných víz a Zelených kariet je v kompetencii výhercu a príslušného zastupiteľského úradu USA. My Vám v tomto procese radi pomôžeme.

Aký mali na Lotériu vplyv teroristické útoky na USA z 11. septembra 2001? 
Lotéria o Zelenú kartu je organizovaná na základe zákona, prijatého Kongresom USA. Teroristické útoky sa neodrazili na pravidlách ukončených Lotérií DV-2003 a DV-2004. Lotérie pokračovali ďalej tak, ako boli vyhlásené. Počínajúc ročníkom DV-2005 sa zaviedol elektronický spôsob spracovania prihlášok, jednou z úloh ktorého je eliminácia prieniku osôb, známych svojimi teroristickými zámermi, ako potenciálnych výhercov Lotérie. Aj v predchádzajúcich ročníkoch bol prísnejší postup pri spracovaní imigračných žiadostí u žiadateľov z krajín, označovaných ako krajiny, podporujúce terorizmus. K sprísneniu došlo aj pri prideľovaní iných typov víz. V Lotérii DV-2023 sa očakávajú ďalšie zmeny, vyvolané teroristickými činmi v zahraničí pred niekoľkými rokmi. Zmeny vzhľadom na zdĺhavosť schvaľovacieho procesu neboli do predchádzajúcich ročníkov zavedené a môže k nim dôjsť teraz.
Kongres USA sa neustále vracia aj k rôznym úpravám v Imigračnom Zákone, ktoré počítajú aj s možnosťou zrušenia Lotérie. Pretože pri schvaľovacom procese dochádza veľmi často k zmenám, nie je isté, že úpravy budú schválené v rovnakom znení, ako pri jednom z prvých hlasovaní, ktoré prebehlo v Snemovni reprezentantov Kongresu USA 16.12.2005.

Aký mala na Lotériu vplyv pandémia koronavírusu v r.2020? 
Lotéria o Zelenú kartu je organizovaná na základe zákona, prijatého Kongresom USA a zmeny v nej nie je možné uskutočňovať jednotlivými administráciami ľubovoľne. Epidémia koronavírusu znamenala obmedzenie služieb oddelení, zodpovedných za vydávanie víz a posuny všetkých zvyčajných termínov. Pre výhercov DV-2020 to znamenalo dlhodobejšiu neistotu ohľadne určenia termínov ich vízových interview na pôde veľvyslanectiev. Prvopočiatočné zrušenie termínov až do konca roka bolo napadnuté súdom vo Washingtone, ktorý vyzval vedenie krajiny na umožnenie pokračovania vízového procesu výhercov DV-2020 aj po uplynutí fiškálneho roka. Po prezidentských voľbách boli uskutočnené zmeny nariadení a interview prebiehajú, aj keď oneskorene.

Kedy prebehne losovanie Lotérie DV-2025
Ako aj pri predchádzajúcich ročníkoch Lotérie očakávame, že losovanie prebehne po spracovaní všetkých došlých prihlášok v termíne pred koncom februára 2024. Overené výsledky budú známe od druhého májového týždňa 2024.

Existujú spôsoby ako zvýšiť šance na výhru v lotérii?
Existujú iba dva spôsoby.
1. Ak podajú prihlášky obaja manželia.
2. Ak v prípravnej fáze (príprava, spracovanie a podanie prihlášky) nedopustíte žiadnu formálnu chybu, ktorá by viedla k vylúčeniu z Lotérie.
Keď ste už zaradený do zlosovania, žiadna šanca ovplyvniť náhodné počítačové losovanie neexistuje. Všetky prihlášky, ktoré sú prijaté, majú rovnakú šancu na vylosovanie, nezávisle od toho, či ju podávali žiadatelia sami, alebo využili pomoc inej osoby, či organizácie.
Ďalšia možnosť diskvalifikácie z Lotérie nastáva počas interview na Veľvyslanectve, ak sa zistia vecné chyby v prihláške a rozpory s pravidlami.
Každú oficiálnu prihlášku, ktorú pripravujeme pre Vás, podrobujeme obom typom kontrol - aj na formálne, aj na vecné chyby, rovnako ako na veľmi časté chyby z nepozornosti a nepochopenia pravidiel. Výrazne to zvyšuje Vašu šancu na udelenie zelenej karty.
Často sa na nás obracajú žiadatelia, ktorí ani po niekoľkých rokoch v Lotérii nevyhrali. Kontrola ich prihlášok zvyčajne ukázala, že príčinou bola "systémová" chyba, opakovaná každoročne z dôvodu nepochopenia pravidiel a neznalosti konzulárnej praxe. Využitie služieb organizácie s mnohoročnými skúsenosťami a znalosťou lokálnych pomerov, ako sme my, jednoznačne zvyšuje šancu na výhru.

Koľko to všetko stojí?
Pretože za účasť v Lotérii americká vláda nevyberá žiadnu štátnu daň a poplatky, úhrada za naše služby spracovania, prípravy a logistiky prihlášok do Lotérie nie sú vysoké ani pre účastníkov zo Slovenskej republiky. Ich výška sa mení podľa dátumu podania prihlášky a kurzu amerického dolára. Aktuálnu výšku poplatku nájdete včas v časti "Ako Vám pomôžeme", ktorá popisuje naše služby. Po výhre v lotérii je treba rátať s ďalšími poplatkami, spojenými s vystavením víz a s cestou: poplatky za víza, štátna daň a poplatky pre výhercu Lotérie (od marca 2013 - 330 USD), hradené priamo na Veľvyslanectve, alebo na účet USCIS (predtým INS) (ak ste v USA), poplatky za preklad a overenie potrebných dokumentov, za lekársku prehliadku. Keď už máte pridelené víza, nasledujú ďalšie výdaje: poplatok za vydanie Zelenej karty v USA, letenka, ubytovanie ... V apríli 2004 bol v Kongrese prednesený návrh na zavedenie poplatkov, ktoré by mali odbremeniť rozpočet Štátneho Departmentu od nákladov na Lotériu. Od jesene 2010 sa pristúpilo k spoplatneniu žiadosti o bezvízové cesty (ESTA). Návrh na zmenu poplatkov pri Lotérii zatiaľ nenašiel odozvu v pravidlách, je však možné, že bude zapracovaný neskôr v pravidlách Lotérie DV-2023.

Ako vyplniť prihlášku?
Podrobné pokyny k poskytnutiu údajov do prihlášky obdrží osobne (poštou, e-mailom) každý záujemca, ktorý spĺňa kritéria účasti a rozhodne sa pre naše služby. Obsahom digitálnej prihlášky musí byť: meno, priezvisko a pohlavie žiadateľa, dátum a miesto jeho narodenia, vzdelanie a krajina, číslo a platnosť pasu; meno, priezvisko a pohlavie manžela/manželky s dátumom a miestom narodenia; meno, priezvisko a pohlavie slobodných detí žiadateľa (aj jeho (aj bývalého) manžela/ky), mladších ako 21 rokov, dátum a miesto ich narodenia a celkový počet; rodinný stav, adresa žiadateľa; krajina pôvodu; krajina terajšieho pobytu; digitálna fotografia žiadateľa a fotografie od žiadateľa závislých osôb, uvedených v prihláške.
Ak sa rozhodnete konať samostatne, okrem praktických údajov na našej stránke využite oficiálne informácie a portál Štátneho departmentu USA, ktorý na preduzávierkové obdobie v minulosti zvyčajne zriaďoval špeciálnu informačnú linku (pre DV-2003 bola na čísle +1 202 331 7199).

Ako zistím, že som bol vylosovaný? Je táto informácia na internete?
Losovanie Lotérie DV-2014 prebehlo po spracovaní akceptovaných došlých prihlášok v januári-februári 2013. Všetci výhercovia predchádzajúcich Lotérií o Zelenú kartu boli v lete oboznamovaní poštou príslušným americkým úradom. Veľvyslanectvá ani žiadne štátne orgány túto informáciu nemajú a neposkytujú ju (ani telefonicky, ani písomne). Oficiálna stránka so zoznamom výhercov neexistuje, od r.2010 ale majú účastníci možnosť overiť si výsledok na základe svojich osobných prihlasovacích údajov. Niektoré agentúry so sídlom v USA uverejňujú zoznam výhercov (ktorí si u nich zaregistrovali prihlášky). My považujeme tieto informácie za dôverné a nezverejňujeme ich bez súhlasu samotných výhercov. Výhru našim záujemcom oznamujeme telefonicky a e-mailom po preverení údajov priamo v určenom systéme. Výhercovia Lotérie DV-2023 sú už s výsledkom oboznámení a ich interview na Veľvyslanectve budú postupne prebiehať.

Kedy mám čakať oznam o výhre?
Zvyčajne je to 6-7 mesiacov po uzavretí Lotérie. Výhercovia Lotérie DV-2025 môžu očakávať výsledky po 8. máji 2024. V ročníku DV-2011 a skôr boli ešte výhercovia oboznamovaní poštou: v apríli začínalo rozosielanie oznamov výhercom do Afriky, nasledovali ostatné kontinenty a Európa prišla na rad nakoniec (prví európski výhercovia sa v roku 2010 dozvedeli o výhre koncom mája). Oznamy pre výhercov DV-2011 prichádzali postupne do 30.8.2010. Oznamy pre výhercov DV-2021 sme rozosielali vzhľadom na epidémiu koronavírusu neskôr, v lete 2020; tých, kto nevyhral, sme informovali mailom. Ak Vám nedošiel oznam o výhre, viac nečakajte. Ak chcete využiť šancu, prihláste sa do Lotérie znova už dnes. Účastníkom predchádzajúcej lotérie poskytujeme zvýhodnenie, opakovaná účasť môže prinieť Zelenú kartu práve Vám.

V požiadavkách k záujemcovi o prisťahovalecké víza sa uvádza aj potreba vlastniť prostriedky na prvé obdobie pobytu. Aká je to konkrétne suma?
Aj keď sa presná suma nikde neuvádza, vychádza z výšky životného minima v USA. Každý žiadateľ je ohodnotený individuálne podľa rozličných faktorov (vek, vzdelanie, profesia, veľkosť rodiny a pod.). Peniaze v hotovosti (na účtoch) a osobný majetok, ktoré môžete dokladovať na rozhovore, sú iba jedným z faktorov. Ak máte v USA príbuzných, alebo známych, môžu sa zaručiť za Vaše (finančné) zabezpečenie (vyplnením formuláru Affidavit of Support I-134) a na vycestovanie Vám postačia len základné prostriedky.

Aké zamestnanie a ubytovanie mi poskytne americká vláda po pricestovaní do USA?
Americká vláda zvýhodňuje držiteľov Zelenej karty v porovnaní s inými cudzincami  tým, že im umožňuje získať rovnaký prístup k práci, vzdelaniu a pohybu po USA tak, ako ich poskytuje občanom USA. Znamená to, že im poskytuje voľnosť v rozhodovaní či sa zamestnajú, alebo budú podnikať, v rozhodovaní v akom mieste USA sa usadia a ubytujú. Rovnako ako u amerických občanov preto ani u držiteľov Zelenej karty, ktorí pricestovali do USA, nezabezpečuje zamestnanie, ubytovanie, či poistenia, na aké sme zvyknuté v Európe. Výhercom poskytujeme poradenstvo k problematike spôsobu výberu vhodnej práce v USA.

Existuje zelená karta, pri ktorej by som zároveň získal prácu?
Americké orgány vystavujú veľa typov víz. Jedným z nich sú víza určené na dlhodobý pobyt v USA, spojený s prácou pre americké podniky, ktoré majú ťažkosti získať na území USA pracovníkov na obsadenie niektorých pozícií. Často ide o manuálne práce v potravinárstve, rybolove a podobných odvetviach. Tieto víza sa nezískavajú formou Lotérie, ale na základe žiadosti firmy, ktorá uchádzača o prácu potrebuje a vydávajú sa zvyčajne na 5 rokov. Počas pobytu (a práce pre podnik, ktorého žiadosť viedla k vystaveniu víz) má držiteľ týchto "pracovných" víz jednoduchšie možnosti na získanie víz na trvalý pobyt (zelenej karty). Táto výhoda skoro istej šance vycestovať v porovnaní s lotériou je ale vyvážená vysokými nákladmi na vybavenie víz, ktorým sa zaoberajú špecializované právnické firmy. Pokiaľ Vás zaujíma získanie tohto typu víz, napíšte nám.

Môže mi imigračný úrad odobrať Zelenú kartu?
Zelená karta sa v USA vystavuje na neobmedzenú dobu. Za normálnych okolností Vám ju nikto neodoberie. Problémy si môžu spôsobiť iba tí držitelia, ktorí neplánuju v USA zostať. Pri prerušení pobytu v USA na dobu dlhšiu ako jeden rok Zelená karta prepadne. V určitých odôvodnených prípadoch (štúdium, služba v ozbrojených silách a pod.) môžete zostať mimo USA aj dlhšie - na maximálnu dobu dvoch rokov. Oprávňuje na to povolenie, nazývané tiež Biely Pas "Returning Rezident Status", ktoré vystavuje prisťahovalecký úrad (USCIS) na území USA.

Tu sa vrátite na titulnú stránku.