Celem niniejszej strony internetowej jest udostępnienie informacji dotyczących przydzielania wiz imigracyjnych dla zainteresowanych wyjazdem do USA na podstawie wygranej w Loterii o Zieloną Kartę (DV-2023), którą oficjalnie organizuje rząd USA. Podajemy zasady udziału w loterii, opisujemy warunki przyznawania wiz imigracyjnych, pomoc w wypełnianiu zgłoszeń i skutecznym zakwalifikowaniu się do loterii wizowej oraz pomoc dla zwycięzców w loterii. Naszym celem jest udzielanie tych informacji na podstawie oficjalnych dokumentów rządu USA i znajomości lokalnych realiów w krajach Europy Środkowej (w Polsce) oraz pomoc zainteresowanym w podejmowaniu decyzji.

Konsulat USA

Na naszej stronie internetowej nie zajmujemy się problematyką udzielania innych wiz do USA: turystycznych, służbowych, pozwolenia na pracę czy też wiz wystawianych w związku z łączeniem rodzin, nie udzielamy też informacji zainteresowanym takimi wizami. W sprawach dotyczących takich wiz należy się zwrócić bezpośrednio do Wydziału Konsularnego Ambasady USA w Warszawie (numery telefonów: 0701-87-4488 lub 022/6251042). Podstawowe informacje można uzyskać także poza godzinami pracy – pod podanymi numerami działa infolinia.

Natomiast ambasady USA nie prowadzą działu informacji dotyczących udziału w Loterii o Zieloną Kartę (DV-2023) i nie przyjmują zgłoszeń do tej loterii. W celu informowania o Loterii opracowaliśmy tę ogólnie dostępną stronę internetową. Każdy może sam zdecydować, czy weźmie udział w loterii wizowej i czy zechce skorzystać z informacji i usług tu prezentowanych. Jeśli się na nie zdecydujesz, gwarantujemy prawidłowe pod względem formalnym przygotowanie zgłoszeń i ich punktualne przekazanie organizatorom loterii. Nie możemy jednak zagwarantować wygranej w loterii. Za prawidłowość danych osobowych, które podaje kandydat, ręczy on sam. Zgłoszenia przekazane bezpośrednio przez kandydatów albo przez naszego przedstawiciela w USA mają taką samą szansę wygranej a rząd USA zgodnie z regułami loterii traktuje takie zgłoszenia jako ważne. Proces przygotowywania zgłoszeń w GreenCard Services podlega ścisłym regułom i kilkustopniowej kontroli, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wygranej. Wszystkie informacje podane przez kandydatów i uczestników związane z udziałem w Loterii są ściśle poufne i udostępniamy je tylko organizatorom loterii, upoważnionym do tego na podstawie właściwych prawnych uregulowań USA. Wylosowani są powiadamiani przez właściwy organ państwowy USA pisemnie a następny etap przyznawania wiz odbywa się na linii zwycięzca loterii i ambasada USA (właściwa dla miejsca zamieszkania wygranego) bezpośrednio.

Przy przygotowaniu, wyborze i opracowaniu informacji korzystaliśmy z aktualnych oficjalnych materiałów wydanych przez organy rządowe USA (US State Department) i instytucje państwowe USA oraz z materiałów, jakie udostępniono naszym pracownikom na szkoleniach w USA. Korzystamy także z osobistych doświadczeń zwycięzców loterii w latach ubiegłych. Osoby urodzone w Polsce dopiero od roku 2000 (po kilku latach przerwy) mogą brać udział w loterii – obecnie większość naszych szczęśliwych wygranych pochodzi głównie z Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej. Nie jesteśmy agencją państwową, dlatego sformułowań zawartych na tych stronach (z wyjątkiem cytatów) nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska organów USA lub oficjalnych organów innych krajów.

Informacje tu prezentowane przygotowane zostały możliwie najstaranniej przede wszystkim od strony merytorycznej. Mimo to nie wykluczamy, że mogą się pojawić drobne uchybienia związane głównie z tłumaczeniem na język polski. Co jakiś czas ulegają też zmianie poszczególne uregulowania prawne i ich interpretacja, dlatego podane informacje nie zastąpią konsultacji prawniczych, jakie mogą być w poszczególnych przypadkach konieczne. Korzystanie z informacji bez wspomnianych konsultacji jest swobodną decyzją każdego kandydata i odbywa się na jego odpowiedzialność. Natomiast autorzy witryny nie ponoszą odpowiedzialności z jakiekolwiek straty, które mogłyby powstać w wyniku wykorzystania danych informacji, ich niewłaściwego zrozumienia i interpretacji, w wyniku niefunkcjonowania lub niedostępności witryny itp. Jeśli masz uwagi co do zawartości tej strony, prosimy o ich przesłanie pocztą elektroniczną. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zawartości tej strony bez wcześniejszego powiadomienia, włącznie z regułami korzystania z tej strony, dlatego prosimy o zaznajamianie się co jakiś czas z jej zmianami. Korzystanie z tej strony oznacza zgodę na przestrzeganie podanych tu reguł. Wykorzystanie zawartości strony internetowej www.greencard.com.pl w całości lub we fragmentach, włącznie z materiałami pozyskanymi z tej witryny, w celu opublikowania lub przekładu w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody autorów strony jest zabronione. Informacje tu zawarte można wykorzystać wyłączenie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Odesłanie do tej witryny można podać tylko w odniesieniu do strony głównej a to tak, że nie zostaną ukryte (zakryte) prawa autorskie, że o umieszczeniu odsyłacza powiadomieni zostaniemy pocztą elektroniczną i że odsyłanie zostanie przerwane z chwilą, gdy tego zażądamy. Takie same warunki – co do treści jak i co do formy - dotyczą materiałów pisemnych (ankiety, zgłoszenia, informacja przewodnia...) przesyłanych pocztą na prośbę zainteresowanego.

Dużo szczęścia w Loterii życzy zespół GreenCard Services.

Użyte logo, nazwy i znaki firmowe są znakami firmowymi lub zarejestrowanymi znakami firmowymi odpowiednich właścicieli.

usługi, oprawa graficzna, treść: © 2000-2021 entro ltd, GreenCard Services, Londyn - UK, processing centre Bratyslawa, Slowacja