Jak wygrać w loterii wizowej?

Rząd USA co roku oddaje do dyspozycji 50 000 wiz imigracyjnych, które są rozlosowywane pomiędzy osobami, które złożyły zgłoszenie do udziału w loterii. Na podstawie danych o liczbie imigrantów z poszczególnych regionów świata, corocznie aktualizowanych, określa się, ile wiz będzie przyznanych dla każdego regionu. Kraje, z których jest tradycyjnie najmniej imigrantów, otrzymują więcej wiz a dla ich obywateli oznacza to większe prawdopodobieństwo wygranej w loterii, niż dla obywateli innych krajów.

Polscy obywatele należą do tych, którzy mają ze względu na liczbę mieszkańców jedną z największych szans na sukces. Z powodu dużej liczby imigrantów z Polski w poprzednich latach udział w loterii był dla Polaków wstrzymany aż do roku 2000. Ponieważ ilość imigrantów z Polski od roku 2000 przekroczyła liczbę 50 000,począwszy od rocznika DV-2007, osoby urodzone w Polsce nie mogą wziąć znów udziału w loterii. Stan ten potrwa prawdopodobnie co najmniej 2-3 lata. Obywatele innych krajów, z których do USA wyjechało w ubiegłych latach bardzo wiele osób, w dalszym ciągu nie mogą brać udziału w loterii (w Europie należy do nich np. Wielka Brytania, od r.2003 do r.2008 Rosja, od r.2005 do r.2010 - Polska).

Średnio bierze udział w loterii około 10 milionów osób z całego świata. Ponad 3 miliony (na początku było ich jeszcze więcej) zgłoszeń nie bierze udziału w losowaniu, ponieważ nie spełniają pewnych podstawowych warunków a przy ich przygotowaniu popełniono wiele, często banalnych, błędów.
Zasady są proste , ale precyzyjne. Na podstawie doświadczeń z elektronicznym opracowaniem zgłoszeń, które wykonujemy już od paru lat, jesteśmy przekonani, że wzrośnie ilość zgłoszeń wyłączonych z udziału w Loterii spośród osób, które samodzielnie je wypełniały.

Wylosowani zwycięzcy są kolejno wzywani na rozmowę (interview) do ambasady USA, gdzie kontroluje się, czy spełniają pozostałe kryteria przyznawania wiz imigracyjnych. Ponieważ nie każdy spełnia te kryteria lub nie zdążył przygotować na czas wymaganych dokumentów - pewna liczba wylosowanych, którzy z reguły nie zapoznali się dość dokładnie z zasadami loterii, nie otrzymuje wiz imigracyjnych.

Co zrobić, by wygrać w loterii wizowej i uzyskać Zieloną Kartę.

Na początek kilka informacji o zasadach udziału w loterii. Zostaniesz do niej włączony w momencie zarejestrowania, które odbywa się w ściśle określonym terminie, ogłaszanym przez rząd USA z około 8-tygodniowym wyprzedzeniem. W roku bieżącym okres rejestracji wyznaczony został ponownie na listopad-grudzień.

Zgłoszenie do udziału w loterii może złożyć każdy. Aby jednak wylosowany faktycznie otrzymał Zieloną Kartę, musi spełniać pewne kryteria.

Musi mieć co najmniej pełne średnie wykształcenie (odpowiednik amerykańskiej high school). Jeśli go nie posiada, musi mieć co najmniej dwa lata praktyki w zawodzie (który wymaga przynajmniej dwóch lat nauki) w okresie ostatnich pięciu lat (zgodnie z klasyfikacją miejsc pracy określonych przez ministerstwo pracy USA). Inne szczególne wymagania nie są stawiane wylosowanemu, któremu ma być przydzielona Zielona Karta - nie wymaga się znajomości języka angielskiego, nie są określone ani minimalne, ani maksymalne granice wieku.

Ponieważ kryteria te nie są kontrolowane przy składaniu zgłoszenia, zdarza się, że zgłoszenia składają również tacy kandydaci, którzy nie spełniają wymagań dotyczących wykształcenia albo nie posiadają odpowiednich dokumentów. Podczas rozmowy w ambasadzie USA jest to jeden z najczęstszych powodów dyskwalifikacji wylosowanego w loterii i nieudzielenia wizy imigracyjnej.
Jeśli nie posiadasz wymaganego wykształcenia, lepiej nie bierz udziału w loterii. Wzrośnie w ten sposób szansa uzyskania Zielonej Karty przez inne osoby, które spełniają wszystkie wymagane kryteria.

Poza tym, aby wylosowany w loterii otrzymał wizę imigracyjną, musi w trakcie rozmowy w ambasadzie udowodnić, że będzie w stanie utrzymać siebie i członków swojej rodziny przynajmniej przez rok, albo potwierdzić, że ma w USA sponsora, który może za niego poręczyć. Wymóg ten ma zapobiec sytuacjom, gdy pierwsze kroki imigranta prowadzą do miejscowego urzędu pracy po zasiłek. Stanowi to jedno z niewielu ograniczeń w porównaniu z prawami obywatela USA.

Każdy uczestnik loterii wizowej może się zarejestrować tylko raz. Kto złoży kilka zgłoszeń do udziału w loterii, zostanie z niej automatycznie wykluczony. Zwycięzca loterii uzyskuje Zieloną Kartę dla siebie a także swojego partnera (męża, żony) i dzieci wolnego stanu do 21 lat. Dla małżonków wynika stąd wniosek, że jeśli zgłoszą swój udział w loterii obydwoje, dwukrotnie zwiększą szansę zostania posiadaczem Zielonej Karty. Każdy z małżonków może złożyć własne zgłoszenie. Zgłoszenia mogą też złożyć dzieci, które spełniają kryteria udziału, jeśli jednak wygrają one, rodzice nie uzyskują automatycznie prawa otrzymania Zielonej Karty wraz z dziećmi. Mogą natomiast o nią wystąpić, jeśli ich dzieci osiedlą się w USA.

Zgłoszenie uczestnika jest podane w Departament Stanu USA w dygitalnej formie (urzędem odpowiedzialnym za kontrolę zgłoszeń jest Centrum Konsularne USA w Kentucky). Zawiera ono jedynie podstawowe dane o uczestniku i jego rodzinie (imię i nazwisko kandydata, płeć i stan cywilny, data i miejsce urodzenia kandydata; imię i nazwisko męża/żony, płeć, data i miejsce narodzenia męża/żony; imiona i nazwiska dzieci kandydata, które są stanu wolnego i nie ukończyły 21 lat, płeć, data i miejsce ich urodzenia, ilość potomstwa; adres do korespondencji, na który ma zostać przesłane zawiadomienie o wygranej; kraj pochodzenia kandydata; dygitalna fotografia kandydata; dygitalne fotografie wszystkich członków rodziny, podanych w zgłoszeniu). Ostatnie dwie dane wymagane są od tegorocznej loterii wizowej: wszystkie zgłoszenia, wypełnione zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami, zostają zdyskwalifikowane. Niestety wciąż jeszcze działają "doradcy", którzy nie pomagają poprawnie wypełnić zgłoszeń według aktualnie obowiązujących zasad, ogłaszanych przez właściwe urzędy USA przed coroczną loterią wizową.
Wszystkie pozostałe dane kandydata, które maja wpływ na wystawienie wizy, stwierdzane są dopiero przy wypełnianiu szczegółowych ankiet przed rozmową we właściwej ambasadzie.

Zgłoszenia opracowywane są automatycznie, dlatego musiały być włożone do koperty o ściśle określonych wymiarach i przesłane zwykłą pocztą w ściśle określonym terminie do Centrum Konsularnego (wcześniej do Narodowego Centrum Wizowego) w USA. Wysłanie przesyłki w inny sposób (np. listem poleconym, faksem) było przyczyną wykluczenia zgłoszenia z losowania w loterii. Wszystkie zgłoszenia, które nadeszły nawet na godzinę przed początkiem lub godzinę po zamknięciu okresu wyznaczonego przez rząd USA, zostały bezwzględnie wykluczone z loterii.
Od roku 2003 są zgłoszenia podawane w formie elektronicznej (Elektronic Diversity Visa Entry Form), która jest pod względem dotrzymywania zasad formalnych jeszcze szczegółowsza i trudniejsza dla przeciętnego zainteresowanego niż dotychczasowo wymagane formy, ale ułatwia proces kontroli zgłoszeń w Departamencie Stanu.

Wyboru zwycięzców w ramach poszczególnych regionów dokonuje komputer na zasadzie generowania przypadkowych liczb. Dlatego prawdopodobieństwo wygranej dla wszystkich uczestników, włączonych do losowania, jest jednakowe. Zapewnienia niektórych firm i pośredników, obiecujących zwiększenie szans w samym losowaniu, nie mają żadnych realnych podstaw.

W czym możemy Ci pomóc my - zwiększyć Twoja szansę włączenia do losowania: poprawnie wypełnić zgłoszenie, doręczyć go na czas do Centrum Konsularnego, poradzić, jeśli potrzebne będzie wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości, współpracować przy kompletowaniu większej ilości danych w przypadku wygranej.

Ponieważ rząd USA nie wymaga od uczestników loterii zapłacenia żadnych podatków, opłaty związane z udziałem w loterii nie są wysokie. Podatek i inne opłaty wnoszą dopiero osoby, które zostały wylosowane w loterii (w 1999 r. wysokość tego podatku wynosiła 75 USD - płacili go wylosowani, którzy już przebywają w USA a rozmowę odbyli w INS; wylosowani, którzy odbyli w r.2002 interview w ambasadzie USA w Warszawie, wnosili łączną opłatę w wysokości 435 USD).

Ten, kto znajdzie się wśród wylosowanych, zostanie o tym poinformowany bezpośrednio przez organy państwowe USA. List będzie jednocześnie zawierał kolejne szczegółowe ankiety, które są potrzebne do wystawienia wizy a potem Zielonej Karty. Wylosowany musi uważnie zapoznać się z terminami, jakie będą podane w liście, ponieważ wizy mogą być przyznawane tylko w okresie roku podatkowego, którego dotyczyła loteria. I tak dla uczestników loterii, którzy zgłosili się w 2002 roku, pierwsze wizy będą przyznawane z dniem 1.10.2003 a ostatnie 30.09.2004. (rok podatkowy 2004). Jeśli tych terminów nie dotrzymasz, Twoja wygrana zostanie anulowana i jedno co możesz zrobić, to zgłosić się do udziału w następnej loterii.

Rozmowy, które poprzedzają przyznanie wiz imigracyjnych, odbywają się w ambasadach USA (dla wylosowanych z Polski i Ukrainy w Warszawie, dla wylosowanych z Republiki Czeskiej i z Republiki Słowackiej w Pradze) lub bezpośrednio w urzędach Biura Imigracji i Naturalizacji (INS) na terytorium USA. Rozmowy tam przeprowadzane dotyczą tylko tych wylosowanych, którzy przebywają już w USA legalnie. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że szybciej procedura ta przebiega bezpośrednio w ambasadach. Nic, prócz wcześniejszego złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów, nie może przyspieszyć procesu wystawienia wiz imigracyjnych.

Jak wygrać w loterii wizowej?

Od samego początku, na możliwość wygranej w Loterii, wpływało dużo różnych okoliczności. Przejcie na elektroniczne opracowanie zgłoszeń, począwszy od DV-2005, ułatwia ich dalsze opracowanie, natychmiastową ewidencję uczestników i samo losowanie bezpośrednio u organizatora loterii. Na pierwszy rzut oka wydaje się to również ułatwieniem dla uczestnika.

Co więc należy zrobić, żebyś wygrał Twoją Zieloną Kartę?
To proste: we WŁASCIWY dzień (nie wcześniej i nie później) poprawnie wypełnić zgłoszenie, dołączyć zdjęcia z WŁASCIWYMI parametrami technicznymi i wysłać. Gdy otrzymasz zawiadomienie o wygranej, należy SZYBKO i oczywiście - POPRAWNIE - przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i przesłać je do właściwego urzędu, który je po wstępnym opracowaniu przekaże konkretnej ambasadzie.

Okazuje się, że zasady udziału w loterii są względnie proste. Zastanawiałeś się nad tym, dlaczego niektórzy wygrywają zaraz, albo po kilku próbach, a inni nie, choć składają zgłoszenia przez całe lata? Czy istnieją jakieś właściwości typowe dla wygrywających i dla tych którzy nie wygrali? Jak kandydaci traktują udział w loterii? Jakie błędy uczestnicy loterii najczęściej popełniają?

Analizy przeprowadzone na podstawie rozmów z kandydatami, wypełnionych ankiet i zgłoszeń uczestników wykazały rzecz zaskakującą. Rzeczywiście istnieją powody, dlaczego ktoś wygrywa a ktoś nigdy nie. Powody te zależą jedynie od samych uczestników, nie od organizatorów loterii (organów państwowych USA), ani nie od programu komputerowego, który losowo wybiera spośród zgłoszeń włączonych do loterii.

Jeśli zatem coś zależy tylko od Ciebie, dlaczego nie powinieneś mieć na to wpływu?

Prześledźmy krok po kroku, jak przebiega procedura udziału w loterii wizowej i jakie kroki mogłyby stać się przyczyną Twojej przegranej:

1. Wypełnienie zgłoszenia.
2. Przesłanie zgłoszenia do właściwego urzędu w USA.
3. Przyjęcie Twojego zgłoszenia przez właściwy urząd w USA w określonym przedziale czasowym.
4. Skontrolowanie Twojego zgłoszenia przez pracownika właściwego urzędu w USA i - jeżeli nie ma w nim błędów - włączenie zgłoszenia do dalszego opracowania komputerowego do Loterii.
5. Program komputerowy wybiera losowo Twój zgłoszenie spomiędzy zgłoszeń innych uczestników. Gratulujemy!
6. Zawiadomienie o wylosowaniu przesłane zostaje na adres podany w zgłoszeniu.
7. Zawiadomienie zostaje Ci doręczone.
8. Przygotowanie kompletu dokumentów i potwierdzeń dla Wydziału Konsularnego Ambasady USA w celu wystawienia wiz imigracyjnych.
9. Przyznanie wiz.

Uważnie przeczytaj podane kroki i zastanów się nad tym, które w ogóle od Ciebie nie zależą a na które nie możesz mieć wpływu...

Odpowiedź być może zaskoczy także Ciebie. Nie masz wpływu tylko na jeden jedyny krok. Oznaczony jest numerem 6! Wszystkie pozostałe zależą od Ciebie.

To, na ile zaangażujesz się we właściwy przebieg pozostałych 9 kroków, będzie decydować o zakwalifikowaniu się do jednej z dwóch kategorii. Do tych, którzy w loterii mogą wygrać, lub do tych, którzy w niej nie wygrają nigdy.

Ci, co wygrali, uważnie wykonywali każdy krok. Ci, co przegrali, przeważnie zdali się w pewnych sprawach na przypadek, lekkomyślnie podchodząc do perspektywy zyskania prawa na pobyt stały w USA. Dla żartu i zabawy złożyli podania, traktując ewentualną wygraną jako łut szczęścia, nie poświęcając temu zbyt dużo uwagi. Ale szczęściu trzeba pomóc usuwając przeszkody, które stoją mu na drodze.

Doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że olbrzymia liczba zgłoszeń, które przyszły w porę pod właściwy adres, jest natychmiast eliminowana z udziału w loterii. W 1998 roku zdyskwalifikowano ponad 1.000.000 zgłoszeń, w loterii z 1999 roku liczba ta wynosiła 2.400.000 a w loterii DV-2002 - ponad 3.000.000 zdyskwalifikowanych zgłoszeń. Jest to ponad jedna trzecia wszystkich zgłoszeń.

Przyczyn jest kilka.

1. Błędy przy wypełnianiu zgłoszenia.
Kandydaci często zapominają o tym (albo nie wiedzą), że zgłoszenie cyfrowe ma być wypełnione normalnym pismem po angielsku i ma zawierać zdjęcia. Zdjęcia muszą być przygotowane formą cyfrową, według prostych, ale dokładnych instrukcji. Bardzo często załącza się zdjęcia ze złą treścią, a jeszcze częściej błąd jest w wielkości albo innych parametrach technicznych. Względna wygoda i szybkość elektronicznego sposobu podawania zgłoszeń, zmniejsza jednocześnie możliwość kontroli poprawności i praktycznie wyklucza możliwość obiektywnej kontroli poprawności przed samym wysłaniem zgłoszenia.

2. Błędy przy podaniu zgłoszenia.
Kandydaci często zapominają (albo nie wiedzą o tym), że forma elektroniczna podawania zgłoszeń ma pewne niuanse. Obsługa komputera nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym, a słaba znajomość obsługi komputera nie daje gwarancji poprawnego postępowania ze zgłoszeniem. Niektórzy ludzie posyłają elektronicznie przygotowane zgłoszenia zwykłą pocztą, listem poleconym, z potwierdzeniem o doręczeniu, kurierem, albo różnymi służbami expresowymi - to wszystko jest niezwłocznie wyłączone z udziału w Loterii. Zgłoszenie bywa wysłane za wcześnie albo za późno. Niektórzy ludzie podają (najczęściej przez pomyłkę, albo dla pewności?) więcej zgłoszeń - program komputerowy to wychwyci natychmiast. To wszystko jest przyczyną dyskwalifikacji.

3. Przyjęcie zgłoszenia przez właściwy urząd w USA w określonym terminie.
Termin jest skonkretyzowany z dokładnością co do minuty. Jeżeli zgłoszenie przyjdzie choćby jedną minutę przed ustalonym terminem (pierwszego dnia okresu przyjmowania zgłoszeń), albo choćby minutę po nim (ostatniego dnia okresu przyjmowania zgłoszeń) jest z udziału w Loterii wykluczone. Wydaje Ci się, że jest to zupełnie proste zdążyć w ciągu określonego terminu z wysyłką? Uczestnicy często czekają na ten ściśle określony dzień z wysłaniem zgłoszenia, potem ale w codziennym zabieganiu o nim zapominają i na późniejszą wysyłkę jest już za późno. Czekają na rok następny - a historia się powtarza... Elektroniczny sposób podawania zgłoszeń jest dużym utrudnieniem dla osób, które nie mają dobrego zaplecza technicznego. Jeżeli nie chcesz być między tymi, którzy się spóźnią; albo między tymi, których zgłoszenie nie będzie w ogóle przyjęte - najpierw przeczytaj zasady a potem zgłoś się do nas. Registrację do tegorocznej Loterii już zaczęliśmy.

5. Skontrolowanie Twojego zgłoszenia przez pracownika właściwego urzędu w USA i zarejestrowanie właściwie wypełnionego zgłoszenia.
Czy rzeczywiście chcesz, by jeden z pracowników, odpowiedzialnych w Centrum Konsularnym za kontrolę nadesłanych zgłoszeń, był pierwszą osobą, która zobaczy Twoje zgłoszenie? Czy uwierzysz, że jedna trzecia kandydatów (a niemal wszyscy mają średnie lub wyższe wykształcenie) nie jest w stanie nawet na podstawie szczegółowej instrukcji w ojczystym języku wypełnić zgłoszenia bezbłędnie? Jeśli w to nie wierzysz, masz szansę 1:2, że i Twoje zgłoszenie zostanie odrzucone. Jeśli nie zrobiłeś błędu literowego, ale popełniasz systematycznie błąd wynikający z nieuważnego przeczytania zasad loterii, będziesz dyskwalifikowany także w każdej następnej loterii. Powierz kontrolę zgłoszenia innej osobie, najlepiej takiej, która szczegółowo zna zasady tegorocznej loterii wizowej.

5. Program komputerowy metodą losowo generowanych liczb wybiera zwycięzców.
Tu komentarz jest zbędny. Wylosowano Twój zgłoszenie? Gratulujemy, masz szczęście!

Dlaczego niektóre z wylosowanych osób nie dowiadują się, że wygrały?

6. Zawiadomienie o wylosowaniu przesłane zostaje na adres podany we zgłoszenia.
Także podając adres zwrotny ludzie popełniają błędy. Podać możesz jakikolwiek adres, ale jeśli się pomyliłeś, będziesz czekać nadaremnie. Zawiadomienie o wygranej Cię nie znajdzie.

7. Otrzymanie zawiadomienia o zwycięstwie w Loterii.
Zwiadomienie o wylosowaniu zwycięzców nie jest wysyłane z Ambasady, ale bezpośrednio z USA. Wysyłane jest zwykłą pocztą - ani expresowo, ani listem poleconym. Ilość zawiadomień jest zawsze większa od ilości przydzielanych wiz, dlatego że organizatorzy biorą pod uwagę, że część zwycięzców nie spełnia wszystkich warunków do otrzymania wiz emigracyjnych, albo że nie zdąży przygotować wszystkich potrzebnych dokumentów.
Dlatego jest ważne, abyś na zawiadomienie zareagował jak najszybciej po jego otrzymaniu, albo abyś część dokumentacji przygotował sobie już wcześniej. Bardzo ważne jest również to, aby pod Twoją nieobecność na adresie, który jest podany w zgłoszeniu, przebywał ktoś, kto powiadomi Cię o zwycięstwie i przypomni Ci, że trzeba już zacząć pracować nad przygotowaniem dokumentacji. Czy wiesz, że zawiadomienia przychodzą przeważnie podczas sezonu urlopowego, kiedy nie są na miejscu, ani adresaci ani nawet stali doręczyciele poczty, którzy znają dobrze swój rewir i ludzi w nim żyjących? Czy wiesz, że jeżeli Cię koperta z zawiadomieniem nie zastanie, jest odsyłana z powrotem, a Ty się o swojej wygranej już nigdy nie dowiesz?

8. Przygotowanie kompletu dokumentów do wystawienia wizy imigracyjnej.
W zawiadomieniu, które otrzymasz, będzie też szczegółowy spis dokumentów, jakie należy skompletować. Nie zapominaj, że podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych także na tym etapie może prowadzić do odmowy wydania wizy. Dlatego należy dokładnie zapoznać się ze spisem dokumentów i działać możliwie szybko.

Jak się zabezpieczyć, by w ani jednym z tych dziewięciu punktów nie powstały błędy i abyś całą procedurę zakończył punktem 9 - przyznaniem wizy imigracyjnej dla Ciebie i członków Twojej rodziny?

Pomożemy Ci. Nasz serwis został opracowany, przygotowany i sprawdzony tak, by pomógł uniknąć wszelkich błędów, jakie przeważnie popełniają osoby samodzielnie wypełniające zgłoszenie. Gwarantujemy, że Twoje zgłoszenie będzie w 100% poprawnie wypełnione, w porę i we właściwy sposób doręczone w odpowiednie miejsce a więc weźmie udział w losowaniu Zielonej Karty.Nasz serwis został opracowany, przygotowany i sprawdzony tak, by pomógł uniknąć wszelkich błędów, jakie przeważnie popełniają osoby samodzielnie wypełniające zgłoszenie. Gwarantujemy, że Twoje zgłoszenie będzie w 100% poprawnie wypełnione, w porę i we właściwy sposób doręczone w odpowiednie miejsce a więc weźmie udział w losowaniu Zielonej Karty.
Od Ciebie oczekujemy jednego - nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę a wszystkie wymagane dane podaj zgodnie z prawdą. Jeśli się zdecydowałeś, zgłoś się już teraz!

* Szczegółowe informacje opisujące wymaganą metodę elektronicznego przygotowania zgłoszeń zostaną uzupełnione we wrześniu.