Ako uspieť v Lotérii

Vláda USA každý rok uvoľňuje 55 000 prisťahovaleckých víz, ktoré sa žrebujú spomedzi osôb, ktoré si podali prihlášku do Lotérie. Podľa údajov o počte prisťahovalcov z jednotlivých zemepisných oblastí, upresňovaných každý rok sa určuje, koľko víz bude jednotlivým oblastiam pridelených. Krajiny, z ktorých je tradične menej prisťahovalcov, dostávajú viac víz a ich občania majú vyššiu pravdepodobnosť byť v lotérii vylosovaní, ako občania z iných krajín.
Občania Slovenska patria k tým, ktorí majú vzhľadom na počet obyvateľov jedny z najvyšších šancí uspieť. Občania iných krajín, ktorých sa v minulých rokoch do USA vysťahovalo veľké množstvo, sa Lotérie vôbec nemôžu zúčastniť (v Európe je to napr. Veľká Británia, a v uplynulých rokoch aj Poľsko).

Priemerne sa Lotérie zúčastňuje okolo 6 až 10 miliónov ľudí z celého sveta, po pandémii počet narástol až nad 22 miliónov (DV-2024). V Lotérii DV-2003 to bolo vyše 6 miliónov záujemcov. Viac ako 3 milióny prihlášok sa do losovania nedostane preto, že nespĺňajú niektoré základné požiadavky a že pri ich príprave boli dopustené hoci len banálne chyby. V súvislosti so zmenou pravidiel Lotérie DV-2003 sa potvrdili naše očakávania nárastu počtu diskvalifikovaných prihlášok - vylúčených bolo vyše 40% prihlášok. Pravidlá su jednoduché, ale striktné - po najnovších zmenách na základe skúsenosti s elektronickým spracovaním prihlášok, ktoré používame už niekoľko rokov, predpokladáme, že počet samostatne podávaných vylúčených prihlášok ešte narastie.

Vylosovaní výhercovia sú postupne pozývaní na rozhovor (interview) na Veľvyslanectvá USA, kde sa kontroluje, či spĺňajú ďalšie kritériá na pridelenie prisťahovaleckých víz. Pretože nie každý spĺňa tieto kritériá, alebo nestíha pripraviť požadované dokumenty a potvrdenia k termínu rozhovoru - určitá časť vylosovaných, ktorí sa spravidla nedostatočne zoznámili s pravidlami, dostane odmietnutie a vstupné víza im nebudú pridelené.

Čo urobiť pre to, aby ste sa Lotérie úspešne zúčastnili a získali Zelenú kartu.

Najprv niečo o pravidlách účasti v Lotérii. Zaradíte sa do nej momentom registrácie, ktorá sa uskutočňuje v presne vymedzenom termíne, ktorý je vyhlásený Vládou USA zhruba 3 týždne vopred. Tento rok je registračné obdobie stanovené na 3. október - 7. november.

Žiadosť o účasť v Lotérii môže podať každý. Aby však výherca aj skutočne dostal Zelenú kartu, musí spĺňať niektoré kritériá.

Musí mať ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie (ekvivalent americkej high school). Pokiaľ ho nedosiahol, musí mať aspoň dva roky praxe v odbore (ktorý si vyžaduje aspoň dva roky predbežnej výučby) v období posledných piatich rokov (podľa klasifikácie pracovných zaradení ministerstva práce USA). Iné zvláštne obmedzenia na výhercu, ktorému má byť udelená Zelená karta, nie sú kladené - nevyžaduje sa ani znalosť angličtiny, nie sú určené minimálne ani maximálne vekové hranice.

Pretože tieto kritériá nie sú kontrolované pri podaní prihlášky, stáva sa, že ju podajú aj takí záujemcovia, ktorí nespĺňajú uvedené požiadavky na vzdelanie, alebo nemajú na to potrebné dokumenty. Počas rozhovoru na Veľvyslanectve USA je to jeden z najčastejších dôvodov na diskvalifikáciu výhercu Lotérie a neudelenie vstupných víz.
Ak nespĺňate požiadavku na vzdelanie, radšej sa do Lotérie ani nezapájajte. Zvýšite tak šancu získať Zelenú kartu iným účastníkom, ktorí všetkým kritériám vyhovujú.

Okrem toho, aby výherca Lotérie dostal prisťahovalecké vízum, musí počas rozhovoru na Veľvyslanectve dokázať, že bude schopný zabezpečiť seba a členov svojej rodiny aspoň počas jedného roka, alebo potvrdiť, že má v USA sponzora, ktorý sa za neho môže zaručiť. Zmyslom tejto požiadavky je to, aby prvé kroky prisťahovalca v USA neviedli na miestny úrad práce za finančnou podporou. Tu sa prejavuje jedno z mála obmedzení v porovnaní s právami bežného občana USA.

Každý účastník sa môže zaregistrovať iba jedenkrát. Kto podá niekoľko prihlášok do Lotérie, budete z nej automaticky vylúčený. Výherca Lotérie získava Zelenú kartu pre seba a zároveň aj pre svojho partnera (manžela, manželku) a slobodné deti do 21 rokov. Pre manželov z toho vyplýva, že ak podajú prihlášku do Lotérie obaja, dvojnásobne zvýšia svoju šancu stať sa držiteľmi Zelenej karty. Každý manžel môže podať vlastnú prihlášku. Prihlášku môžu podať aj deti, ktoré vyhovujú kritériám, avšak ak vyhrajú oni, rodičia nezískavajú automatické právo na pridelenie Zelenej karty spolu s deťmi. Môžu však o ňu požiadať po tom, ako sa ich  deti usadia v USA.

Prihláška žiadateľa je podávaná Štátnemu Departmentu USA (povereným úradom na spracovanie je Konzulárne Centrum USA v Kentucky) v digitálnej forme. Obsahuje iba základné údaje o prihlásenom a jeho rodine (meno a priezvisko žiadateľa, dátum a miesto narodenia žiadateľa, pohlavie; meno, priezvisko a pohlavie manžela/manželky, dátum a miesto narodenia manžela/manželky; meno, priezvisko a pohlavie slobodných detí žiadateľa, mladších ako 21 rokov, dátum a miesto ich narodenia, celkový počet; rodinný stav; poštová adresa žiadateľa, na ktorú má byť zaslané vyrozumenie o výhre; krajina pôvodu žiadateľa; digitálna fotografia žiadateľa a fotografie všetkých závislých osôb). Predposledné dva údaje sa vyžadujú od roku 1997, posledné od r.2001, k digitálnej forme sa prechádza od r.2003. Všetky prihlášky, vyplnené podľa pravidiel platných predtým, sú diskvalifikované. Žiaľ, ešte stále existujú "poradcovia", ktorí nezabezpečujú korektné vyplnenie prihlášok podľa aktuálnych pravidiel, aktualizovaných príslušnými úradmi USA pred každoročnou Lotériou.
Všetky ostatné údaje o žiadateľovi, ktoré majú vplyv na vystavenie víz, sa zisťujú až pri vypĺňaní podrobných dotazníkov pred rozhovorom na príslušnom Veľvyslanectve.

Prihlášky sa spracúvajú automaticky, preto museli byť v predchádzajúcich ročníkoch Lotérie vložené do obálky presných rozmerov a dodané obyčajnou poštou v presne určenom termíne do Konzulárneho Centra (predtým do Národného Vízového Centra) USA. Zaslanie prihlášky iným spôsobom (napríklad doporučeným listom, faxom) bolo dôvodom na vylúčenie prihlášky zo žrebovania Lotérie. Všetky prihlášky, ktoré prišli dokonca iba hodinu pred začiatkom obdobia, vyhláseného Vládou USA (alebo po jeho ukončení), boli z účasti v Lotérii vylúčené. Od r.2003 sú prihlášky podávané v elektronickej forme (Electronic Diversity Visa Entry Form), ktorá je z hľadiska dodržania formálnych pravidiel ešte prísnejšia a náročnejšia pre bežného záujemcu, hoci zjednodušuje proces spracovania došlých prihlášok v Štátnom Departmente.

Výber výhercov v rámci jednotlivých regiónov uskutočňuje počítač na základe generovania náhodných čísel. Preto je pravdepodobnosť výhry pre všetkých účastníkov, zaradených do losovania, rovnaká. Prísľuby niektorých firiem a sprostredkovateľov, že zvýšia Vaše šance v žrebovaní, nemajú žiaden reálny základ.
V čom Vám pomôcť môžeme my - zvýšiť Vašu šancu byť zaradený do samotného žrebovania: správne vyplniť prihlášku podľa aktuálnych kritérií, doručiť ju načas určeným spôsobom Štátnemu Departmentu, poradiť Vám, ak sa pri účasti v Lotérii stretnete s nejasnosťami, riešiť s Vami podstatne širšiu agendu v prípade výhry.

Pretože Vláda USA nežiada od účastníkov Lotérie žiadnu štátnu daň, náklady na zabezpečenie účasti nie sú vysoké. Štátnu daň a ďalšie poplatky hradia len osoby, ktoré vzišli z Lotérie ako výhercovia (v roku 1999 bola výška tejto dane 75 USD - platili ju výhercovia, ktorí sa už nachádzajú v USA a pohovor absolvovali v INS; výhercovia, ktorí absolvujú interview na Veľvyslanectvách, hradili od r.2010 súborný poplatok 817 USD a od r.2013 sumu 330 USD).

Ten, kto sa ocitne medzi výhercami, bude o tom informovaný štátnymi orgánmi USA elektronickou cestou. Do ročníka DV-2012 boli doručované ešte obálky s listom výhercovi. V liste boli zároveň ďalšie podrobné dotazníky, ktoré sú potrebné na vystavenie vstupných víz a následne aj Zelenej karty. Výherca si musí pozorne všimnúť termíny, ktoré budú v liste uvedené, pretože víza môžu byť udelené iba v období finančného roka, ktorého sa týkala lotéria. Tak pre účastníkov Lotérie, ktorí sa do nej hlásili v roku 2020, budú prvé víza prideľované k 1.10.2021 a posledné k 30.9.2022 (finančný rok 2022). Pokiaľ tieto termíny premrháte, Vaša výhra bude anulovaná a jediné čo môžete urobiť,  je prihlásiť sa do Lotérie znova.

Rozhovory, ktoré predchádzajú prideleniu vstupných víz, prebiehajú na Veľvyslanectvách USA (pre výhercov zo Slovenskej republiky od r.2010 spravidla v Bratislave a z Českej republiky v Prahe), alebo priamo v úradoch Úradu pre občianstvo a imigračné služby (BCIS) na území USA.Tam to má význam iba pre výhercov, ktorí sa už v USA nachádzajú. Skúsenosti ukazujú, že rýchlejšie tento proces prebieha priamo na Veľvyslanectvách. Nič, okrem rýchleho dodania všetkých potrebných dokumentov, nemôže urýchliť proces vydania prisťahovaleckých víz.

Ako uspieť v Lotérii

Od svojho počiatku bola možnosť výhry v Lotérii ovplyvnená množstvom faktorov. Prechod na elektronické spracovanie počínajúc DV-2005 uľahčuje spracovanie žiadostí záujemcov, okamžitú evidenciu žiadateľov a samotné losovanie priamo u organizátora lotérie. K zjednodušeniu na strane žiadateľa prichádza len na prvý pohľad. Ďalší popis sme pripravili ešte v období, keď neexistoval elektronický príjem prihlášok. Podstatné okolnosti však platia aj teraz.

Čo teda treba urobiť, aby ste vyhrali Vašu Zelenú kartu?

Je to jednoduché: v SPRÁVNY deň (nie skôr, ale ani nie neskôr) SPRÁVNE vyplniť prihlášku, pripojiť fotografie so SPRÁVNYMI technickými parametrami, a odoslať . Keď Vám príde oznam o výhre, treba RÝCHLO a samozrejme - SPRÁVNE - pripraviť všetky potrebné dokumenty a zaslať ich na príslušný orgán, ktorý ich po predbežnom spracovaní poskytne konkrétnemu Veľvyslanectvu.

Vidíte, že pravidlá účasti v Lotérii sú pomerne jednoduché. Zamýšľali sme sa nad tým, prečo niektorí vyhrávajú hneď, alebo po niekoľkých pokusoch, zatiaľ čo iní nie, aj keď podávajú prihlášku už celé roky? Existujú nejaké zákonitosti, ktoré sú typické pre tých, čo vyhrali a pre tých, čo nevyhrali? Ako záujemcovia pristupujú k účasti v Lotérii? Akých chýb sa účastníci Lotérie najčastejšie dopúšťajú?

Analýzy uskutočnené na základe rozhovorov so záujemcami o Lotériu, vyplnených dotazníkov a prihlášok účastníkov ukázali ohromujúcu skutočnosť. Skutočne existujú dôvody, prečo niekto vyhráva, a niekto nikdy nie. Tieto dôvody závisia iba od samotných účastníkov, nie od organizátorov Lotérie (štátnych orgánov USA), ani nie od počítačového programu, ktorý náhodne vyberá spomedzi prihlášok zaradených do Lotérie.

Ak teda niečo závisí iba od Vás, prečo by ste na to nemali mať na to vplyv?

Pozrime sa krok za krokom, ako postupuje proces účasti v Lotérii a aké kroky by sa mohli stať príčinou Vášho neúspechu:

1. Vyplnenie prihlášky.
2. Odoslanie prihlášky na príslušný úrad v USA.
3. Príjem Vašej prihlášky príslušným úradom v USA v určenom časovom intervale.
4. Kontrola Vašej prihlášky pracovníkom príslušného úradu v USA a ak v ňom nie sú chyby, zaradenie do ďalšieho počítačového spracovania prihlášky do Losovania.
5. Počítačový program vyberá náhodne Vašu prihlášku spomedzi iných účastníkov. Blahoželáme!
6. Oznam o vyžrebovaní je odoslaný na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.
7. Oznam je Vám doručený.
8. Príprava sady dokumentov a potvrdení pre Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva USA za účelom vystavenia vstupných víz.
9. Udelenie víz.

Pozorne si prečítajte uvedené kroky a porozmýšľajte nad tým, ktoré od Vás vôbec nezávisia a ktoré nemôžete ovplyvniť...

Odpoveď možno prekvapí aj Vás. Ovplyvniť nemôžete iba jeden jediný krok. Má číslo 5! Všetky ostatné závisia od Vás.

To, ako si dáte záležať na tom, aby ostatných 8 krokov prebehlo vo Vašom prípade úspešne, bude rozhodovať o tom, do ktorej kategórie sa dostanete. K tým, ktorí Lotériu môžu vyhrať, alebo k tým, ktorí ju nevyhrajú nikdy.

Tí, čo vyhrali, sa pozorne zaoberali každým krokom. Tí, čo neuspeli, zvyčajne ponechali niektoré veci náhode. K myšlienke získania práva na trvalý pobyt v USA pristupovali ľahkomyselne, zo žartu či zábavy, iba ako k momentálnemu pokusu s tým, že všetko je výhradne vec Šťasteny. Avšak aj šťastiu treba pomôcť a odstrániť prekážky, ktoré na ceste k nemu stoja.

Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že obrovské množstvo prihlášok, ktoré došli načas na správnu adresu, je ihneď z účasti v Lotérii diskvalifikovaných. V roku 1998 diskvalifikovali viac ako 1.000.000 žiadostí, v Lotérii roku 1999 to bolo 2.400.000, v poslednej lotérii to bolo až 3.000.000 diskvalifikovaných žiadostí. Je to viac ako tretina všetkých účastníkov. Pretože elektronický príjem predbežných prihlášok uskutočňujeme na tejto internetovej stránke už niekoľko rokov, podľa našich skúseností očakávame len zmenu štruktúry diskvalifikovaných žiadostí, nie ich celkového počtu.

Má to niekoľko príčin.

1. Chyby pri vypĺňaní prihlášky.
Záujemcovia často zabúdajú na to (alebo nevedia), že digitálna prihláška má byť vyplnená bežným písmom po anglicky a sprevádzaná fotografiami. Fotografie musia byť pripravené v digitálnej forme podľa jednoduchých, ale striktných požiadaviek. Veľmi často sa prikladajú fotografie s nesprávnym obsahom a ešte častejšie nesprávnych rozmerov a iných technických parametrov. Relatívna pohodlnosť a rýchlosť elektronického spôsobu podania zároveň znižuje možnosti kontroly správnosti a prakticky vylučuje možnosť nezávislej kontroly správnosti pred samotným odoslaním prihlášky.

2. Chyby pri podaní prihlášky.
Záujemcovia často zabúdajú na to (alebo nevedia), že elektronická forma podania má určité špecifiká. Počítačová gramotnosť nie je ešte všeobecným javom a letmé všeobecné znalosti práce s počítačom nie sú zárukou korektného postupu. Niekto elektronicky pripravené žiadosti zasiela obyčajnou poštou, doporučene, s potvrdenkou doručení, kuriérom, či rôznymi expresnými službami - to všetko je ihneď vyradené z účasti. Prihláška býva odoslaná neskoro, alebo príliš skoro. Niekto podáva (najčastejšie omylom, alebo často aj pre istotu?) viac prihlášok - počítačový program na to čoskoro príde. Toto všetko vedie k diskvalifikácii účasti.

3. Príjem prihlášky príslušným úradom v USA v určenom termíne.
Termín býva určený s presnosťou na minúty. Ak je prihláška doručená hoci len minútu pred termínom (prvého dňa obdobia príjmu prihlášok), alebo minútu po (posledného dňa obdobia príjmu prihlášok), bude z účasti v Losovaní vylúčená. Zdá sa Vám, že je jednoduché trafiť sa do niekoľkotýždňového termínu? Účastníci často čakajú na ten správny deň na podanie prihlášky, potom naň v chvate bežného života zabúdajú a prihlášku je už odoslať neskoro. Čakajú  ďalší rok - a história sa opakuje... Elektronický spôsob podania znevýhodňuje záujemcov, ktorí nemajú dokonalé technické zabezpečenie. Ak nechcete byť medzi tými, ktorí sa oneskoria, alebo ktorých prihláška nebude prijatá vôbec, najprv si prečítajte pravidlá a potom sa prihláste. Registráciu do tohtoročnej Lotérie o Zelenú kartu sme už začali!

4. Kontrola Vašej prihlášky pracovníkom príslušného úradu v USA a zaregistrovanie správne vyplnenej prihlášky.
Skutočne chcete, aby bol jeden z pracovníkov, zodpovedných v Konzulárnom centre za kontrolu došlých prihlášok prvou osobou, ktorá uvidí Vašu prihlášku? Uveríte tomu, že tretina záujemcov (a skoro všetci majú ukončenú strednú alebo vysokú školu) nie je schopná ani na základe podrobného návodu v rodnom jazyku vyplniť prihlášku bez chýb? Ak tomu neveríte, máte šancu 1:2, že aj Vaša prihláška bude vyradená. Ak ste nespravili iba preklep, ale robíte systematickú chybu, vyplývajúcu z nedostatočného preštudovania (skrátených) pravidiel Lotérie, tak budete diskvalifikovaní aj pri každej ďalšej Lotérii. Zverte kontrolu prihlášky inej osobe, najradšej tomu, kto podrobne pozná úplné pravidlá tohtoročnej Lotérie a súvisiace zákonné ustanovenia legislatívy USA.

5. Počítačový program metódou náhodne generovaných čísel vyberá výhercov.
Tu sú komentáre zbytočné. Vybrali Vašu prihlášku? Blahoželáme, máte šťastie!

Prečo sa niektorí výhercovia nedozvedia, že vyhrali?

6. Oznam o výhre je odoslaný na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.
Aj pri uvedení spiatočnej adresy ľudia robia chyby. Uviesť môžete akúkoľvek adresu a ak ste sa pomýlili, budete márne čakať. Oznam o výhre Vás nenájde.

7. Doručenie oznamu o vylosovaní v Lotérii.
Oznam o vylosovaní nie je zasielaný z Veľvyslanectva, ale priamo z USA. Posielaný je bežnou poštou - ani doporučene, ani expresne. Počet oznámení je vždy väčší ako počet prideľovaných víz, pretože organizátori rátajú s tým, že časť výhercov nespĺňa kritériá na pridelenie prisťahovaleckých víz, alebo že nestihnú načas pripraviť všetky potrebné dokumenty.
Preto je potrebné, aby ste na oznam rýchlo reagovali, alebo aby ste si časť dokumentov pripravili vopred. Taktiež je dôležité, aby ste počas Vašej neprítomnosti na adrese, ktorú ste uviedli v prihláške, zabezpečili prítomnosť osoby, ktorá Vám dá vedieť o tom, že ste vylosovaný a že treba začať pracovať nad prípravou dokumentácie. Viete, že oznamy prichádzajú väčšinou počas dovolenkového obdobia, keď nie sú na svojich miestach ani adresáti, a dokonca ani stáli poštoví doručovatelia, ktorí poznajú svoj okrsok a ľudí v ňom? Viete, že ak Vás obálka s oznamom nezastihne, je zasielaná naspäť bez toho, že by ste sa už niekedy dozvedeli, že ste boli medzi výhercami?

8. Príprava sady dokumentov pre vystavenie prisťahovaleckých víz.
V ozname, ktorý dostanete bude aj podrobný zoznam dokumentov, ktoré musíte pripraviť. Nezabúdajte na to, že nepravdivé a neúplné vyplnenie požadovaných údajov aj v tejto etape môže viesť k tomu, že dostanete odmietnutie pri vystavení prisťahovaleckých víz. Preto sa s dokumentáciou zoznámte pozorne a snažte sa postupovať čo najrýchlejšie.

Ako zabezpečiť, aby ani v jednom z týchto ôsmich bodov nevznikli chyby a aby ste aj Vy celý proces ukončili bodom 9 - udelením prisťahovaleckých víz pre Vás, aj pre členov Vašej rodiny?

Pomôžeme Vám. Naše služby boli vyvinuté, pripravené a overené tak, aby zabezpečili odstránenie všetkých chýb, ktorých sa zvyčajne samostatní záujemcovia o Zelenú kartu dopúšťajú. Ručíme za to, že Vaša prihláška bude 100% správne vyplnená, načas a správnym spôsobom doručená na príslušné miesto a teda sa aj zúčastní Losovania o Zelenú kartu.
To, čo sa žiada od Vás, je - neodkladať všetko na poslednú chvíľu a všetky požadované údaje vyplniť pravdivo. Ak ste sa rozhodli, prihláste sa už teraz!